Календарь событий

28 мая 2024

Ата журтха сюймекликни, антларына кертичиликни аламат юлгюсю

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россейни ФСБ-сыны КъМР-де Чекчи управлениясында къуллукъ этгенлени эмда аны ветеранларын профессионал байрамлары – Чекчини кюню бла – алгъышлагъанды.
 

Жан аурута билиу адамлыкъны шартыды.

Адамны къартлыкъдан къачар, къутулур онгу болмайды. Алай, аны насыплы ётдюрюр ючюн амалла къураргъа уа болады. Тырныаууз шахарда халкъны социал жумушларын толтурууну республикалы комплекс арасыны Элбрус районда филиалыны адамла кюндюз тургъан бёлюмюню таматасы Атаккуланы Гулина бизни бла къысха ушагъында араны не жумуш жалчытханыны юсюнден хапарлагъанды.

Тырныауузчула барысын да хорлагъандыла

Алгъаракъда Нарткъала шахарны «Эльбрус» деген картодромунда Шимал Кавказны Кубогу деген эришиу ётгенди. Ол энчи аскер операцияда ёлген аскерчилени хурметлерине жораланнган эди. Аны Россейни ДОСААФ-ны республикалы бёлюмю къурагъанды.

Сынаула болжаллары бла башланнгандыла

Республикада Бир къырал экзаменле  тохташдырылгъан болжалларына тийишлиликде башланнгандыла. Быйыл сынаула ахыр къонгуроудан алгъа окъуна берилгендиле. Эм алгъа ЕГЭ-леге химияны, орус литератураны эмда географияны сайлагъан  жашла бла къызла 23 майда баргъандыла, алыкъа аланы эсеплери белгили тюйюлдюле. Энди уа ала барысы да борчлу халда берилген биринчи сынауну – орус тилни – жазгъандыла (28 май).

Битеу жюреги бла тепсеуге берилгенди

Тилланы Масхутну жашы Борисни республикада, Элбрус районда жашагъанла да иги таныйдыла эмда хурметлейдиле. Ол профессионал тепсеучюдю, «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбльни артисти эди, бюгюнлюкде уа хореография искусстводан педагогду. Борис жашаууну асламысын сабийлени миллет тепсеулеге юйретиуге жоралагъанды, ол жаны бла бир ненча тёлю аны къолундан ётгенди. Кеси да бир ненча жетишимли тепсеу къауум да къурагъанды. Аны юсюнден материалны бизге «Эльбрусские новости» газетни корреспонденти Светлана Иордан жибергенди. Аны хазырлап, бюгюннгю номерибизде басмалайбыз.

 

Жетишимли предприниматель болургъа сюйгенлеге

Озгъан ыйыкъда Нальчикде «Мени бизнесим – онгланы заманы 2024» деген форум ётгенди. Аны предпринимательствону кюнюне атап, кеслери иш къурап къармашханлагъа деп КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосу бла «Мени бизнесим» ара бардыргъандыла.

Къанны басымын тюшюрюр амалла

Жай  кезиуде адамланы асламысы солуу кюнлерин шахардан тышында орналгъан юйчюклеринде ётдюрюрге сюедиле.  Бир къауумла топуракъ ишлеге тансыкъ болуп,  къолларына бахсала, жугарла алып, башха керекле бла да сауутланып, аяусуз иш кёллю боладыла, солууларын алай бла ётдюредиле. Былтырдан къалгъан чапыракъланы кетередиле, жемиш тереклени бла юлкюлени бутакъларын кеседиле, алагъа дарман къуядыла, жер къазадыла, урлукъ саладыла, юйню тизгинин жыядыла.

Бир юйден алты къарындаш

Уллу Ата журт уруш башланнганда, къыралыбызны жаудан къоруулай мингле бла таулу жашла кетген эдиле къазауатха. Ол санда Хабаз элден да. Аланы араларында лётчик, кемени таматасы, атлы аскер бёлюмге башчылыкъ этген, офицер чынлары болгъанла эм аскерчиле болгъандыла.

Кертичилик

Хабаздан Маглуаны Архотну жашы Исмайыл бла Хучиналаны Зарият бир бирлерин билип, танып, жаратып юйюр къурагъан эдиле. Ала той-оюнларын бошагъанлай, уруш башланады. Экинчи кюн а Исмайылны къазауатха алып кетедиле.

Къырал чекни къоруулаучулары бла ётмекни жарты этип жашагъандыла

Къабарты-Малкъар табийгъатыны ариулугъу, сейир жерлерини кёплюгю бла энчиди: агъачла, тау жайлыкъла, къарлы тёппеле, ёмюрлюк чыранла, бийик чучхурла. Бизни республика битеу къыралда да белгили курортладан бири болгъанлай къалады.  Тауланы кёрюрге, таза хауа бла солургъа, саулукъларына багъаргъа бери жыл сайын мингле бла туристле келедиле. Алай СССР чачылгъандан сора, къыралыбызны чеклери Къабарты-Малкъарны жерлерине тюшгендиле. Ол а туристлени, республиканы, саулай Россейни да тыш къыраллы къоркъууладан сакълауда жангы борчла салгъанды.  Аланы РФ-ни ФСБ-сыны КъМР-де Управлениясыны Чекчи бёлюмюню аскерчилери бет жарыкълы толтурадыла.

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!