Календарь событий

27 мая 2024

Алгъыннгы жашауну турмуш болумлары

Бу материалда Улбашланы Саният жазгъан затла алай сейирдиле, халкъны озгъан кюнлерин бла бюгюнюн сагъынады ол анда. Биз бу затланы эшитгенликге, билгенликге, хар жолдан сейир этип эс бурабыз абаданладан келген, жетген сёзлеге, эсгериулеге.

 

Студентле кёргенлерин жаратхандыла, кёп зат билгендиле

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетни «Право эмда социал жалчытыуну къурау» факультетини окъуучулары Нальчикде «Халкъны социал жумушларын комплекс халда жалчытхан республикалы ара» къырал учрежденияда болгъандыла. 

Мирзеуню таплыгъына къарарыкъдыла

Мирзеуню качествосун тинтиуге бизни къыралда не заманда да уллу магъана бериледи. Къабарты-Малкъарда, сора дагъыда Шимал Осетияда бла Ингушетияда бу ишни «Мирзеуню качествосуна багъа берген ара» къырал учреждение бардырады. Аны специалистлери, эл мюлк товарла чыгъарыучуланы мюлклеринден пробала алып, мирзеуню лабораториягъа элтип тинтедиле. Аны эсеплерин а «Зерно» къырал информация системагъа тюшюредиле.

Мындан арысында да биригип ишлерге келишгендиле

Кёп болмай Черек районну делегациясы Зольск районда болгъанды. Тюбешиу Сармаковода жангы ишленнген мектепде ётгенди. Къонакълагъа экскурсия бардырып, жангы излемлеге келишген билим бериу учрежденияны кёргюзтгендиле. Ала кёргенлерине бюсюрегендиле, сабийле иги билим алырча бар керек затла бла жалчытылыннганын энчи белгилегендиле. Мекямны проекти Къашхатауда къурулушу сакъланнган жангы мекямгъа да аламат келишгенин айтхандыла.

Къайыкълада жюзюуде – экинчи жерде

Санкт-Петербургда Фин заливни тийресинде парус къайыкълада эришиу бардырылгъанды. Анга тынгылы хазырлылыкълары болгъан эм бийик усталыкълы спортчуладан къуралгъан къауумла къатышыучудула.

Жангы сермеш – жангы хорлам

Боксдан «Evolution» деген ингирни чегинде жерлешибиз Кючменланы Дариял сегизинчи кере эм кючлю болгъанды. Алай бла ол кесини энчи рекордун да 8:0 дери жангыртханды, башхача айтханда, сегиз сермешинде – сегиз хорлам. Дариял бла АБШ-дан Даниэль Луга сермешгенди.

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине

Кавказ урушда ёлгенлени хурметлерине аталып, Кенжеде дзюдодан республикалы эришиу бардырылгъанды. Анга 2010 жылда туугъан 117 спортчу къатышханды.

Гитче бизнес – къыралны экономикасыны тутуругъу

Бизни къыралда адамла предпринимательство бла кюрешип башлагъанлы кёп ёмюр озгъанлыкъгъа, аны бла байламлы закон - «Энчи иш бла кюрешиуню юсюнден» - биринчи кере жаланда 1986 жылда чыкъгъанды. Ызы бла 1990 жылда 25 декабрьде «Предприятияланы эмда предпринимательствону юсюнден» закон да къабыл этилгенди. Аны хайырындан адамлагъа энчи бизнес бла кюреширге, ишчиле тутуп, предприятияла да къураргъа эркинлик берилгенди.

Миллетини ёхтеми болгъан жигит

Уллу Ата журт урушда борчларын бет жарыкълы толтуруп, миллетини ёхтеми болгъан жигит уланларыбыз да кёп болгъандыла. Мен да бюгюн сизге аллай жашларыбыздан бири Залийханланы Ибрахимни жашы Магометни юсюнден айтыргъа сюеме.

 

Кёрюмдюле къууандырадыла

Кёп болмай «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуню таматасыны къуллугъун толтургъан Резуан Загаштоковну башчылыгъы бла баланс комиссияны кенгеши болгъанды. Аны кезиуюнде электрокюч бла жалчытхан компанияны озгъан айда ишин эсеплегендиле.

Буз хата салмазча

Эл мюлкню, бегирек да битимчиликни, хайыры кюнню халы бла байламлыды. Буз уруу мюлклеге, сабанлагъа хата салыргъа боллукъду, ол а керексиз къоранчлагъа келтирликди. Алай болмаз ючюн а буз булутланы чачаргъа тюшеди.

Сакълыкъны жорукъларыны юсюден энтта бир кере

Право низамны сакълаучулагъа телефон бла хыйлачылагъа кеслерин алдатхан инсанладан тарыгъыула кюн сайын келедиле. РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясындан бизге билдиргенлерича, телефон бла хыйлачылыкъ  этгенле усталыкъларын ёсдюргенлей, жангы амалланы хайырланнганлай турадыла. Аманлыкъчылыкъларына жетишир ючюн ала информация технологияланы, жангы программаланы хайырланадыла, къырал органланы, банкланы шартларын жазып,   жалгъан документлени хазырлайдыла.

«Бек уллу байлыкъ адам байлыкъды»

Кеси къыйынлары бла жашагъан, адетге, намысха сакъ болгъан Темуккуланы Хаджимурат бла Глашланы Марина беш сабий ёсдюредиле. Жыйырма беш жылны бир бирлерине хурмет эте жашагъан юйюрню анасы Марина бла ушакъ этгенбиз.

Жууаплы жумушха ие кёзден къарайыкъ

Хурметли жамауат!                                                                     

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И