Календарь событий

26 мая 2024

«Эришиуге къатышханым ишиме башха кёзден къаратханды»

Кичибалыкъны битеулю билим берген мектебини башланнган классларында окъутхан  Бапыналаны Лейля алгъаракълада «Эм ахшы жаш устаз-2024» Битеуроссей усталыкъ эришиуге къатышып, анда эки кере да жетишимли болгъанды. Эм алгъа ол конкурсну Зольск районда бардырылгъан кезиуюнде хорламны алгъанды. Ызы бла уа аны республика даражалы урумунда экинчи жерге тийишли болгъанды.