Календарь событий

25 мая 2024

Ёмюрлеге къуллукъ этген фахму

Бюгюн малкъар халкъны тарыхыныдан бираз да хапарлы болгъан адамладан къайсы да биледи Эммануил Бенционович Бернштейнни атын. Ол – СССР-ни Художниклерини союзуну келечиси,  архитектор, санат тарыхчы – «Малкъар халкъ жашау журтну архитектурасы» деген китап альбомну авторуду. Бу кюнледе ол туугъанлы 110 жыл болады.