Календарь событий

24 мая 2024

«Муратларыгъыз толуп, алгъа таукел атлагъыз!»

Тюнене Къабарты-Малкъар Республиканы школларында 4,5 минг онбиринчи классланы эмда 11 минг тогъузунчу классланы тауусханлагъа ахыр къонгуроу зынгырдагъанды. Аны бла байламлы КъМР-ни Башчысы Казбек Коков жаш адамланы окъууларын бошагъанлары бла алгъышлагъанды. 

Ариу алгъышла, ахшы умутла

Тырныауузну орта билим берген школларыны арбазлары, жомакъдача ариу жасалыпдыла. Ахыр къонгуроула мында да эшитилгендиле.

 

Къаллай усталыкъла изленнгенлерин сюзгендиле

Республиканы агропромышленность комплексине ишчи кадрла хазырлауну эмда аграр университетни бла эл мюлк товарла чыгъарыучуланы араларында байламлыкъла къурауну юсюнден сёлешиннгенди бу кюнледе. Кенгешге КъМР-ни эл мюлк министри Хасан Сижажев, КъМКъАУ-ну ректору, Ветеринария управленияны башчылары, районланы бла шахар округланы, илму учрежденияланы эмда предприятияланы келечилери да къатышхандыла.

Жерлешлерибизни жетишимлери бла ёхтемленирчады

Бу кюнледе Дагъыстанны Каспийск шахарында къумалы къойланы бла эчкилени жыйырма тёртюнчю битеуроссей кёрмючю ётеди. Анга къыралны 13 регионундан 80-нге  жууукъ  мюлк бла предприятие къатышадыла. Саулай алып айтханда, бу жол ууакъ аякълыладан 450 чакълы бири  келтирилгенди.

Нальчикчиле барысын да озгъандыла

Нальчикде шахматладан мектеплени клубларыны араларында  ахыр оюнла  болгъандыла. Алагъа районладан бла шахарладан 9 къауум къатышхандыла.

Голосуй за проекты Кабардино-Балкарии

Голосуйте за проекты Кабардино-Балкарии в рамках Форума регионального развития "Пространство будущего" на выставке "Россия".

Зарлыкъмы огъесе адепсизликми?

Социальный сетьледе таулу тойларыбыздан миллетибизге хаман хапарлап тургъан бир ненча къауум бардыла. Алагъа барыбыз да сюйюп къарайбыз, нек дегенде танышларыбызны, жууукъларыбызны къууанчларындан билдириуле бардыла, келин, киеу да къаллайла болгъанларын кёребиз. Жаратхан, жаратмагъаныбыз да болады. Кесими юсюмден айтханда, жаратхан затымы айтама, жаратмагъанымы уа кесимде къояма. Нек дегенде къууанчын аман сёз бла сагъыныу артыкъ аламат кёрюнмез кимге да.

Жерине кёре - жиляны

Малкъарлыла таугъа чыгъаргъа бек ёч болгъандыла. Ол аланы жашауларында да кёрюнеди. Таулу деген атны жюрютген халкъ жашауун, ашауун да, билимин, кюрешин да таула бла байламлы этип болгъанды. Таугъа чыгъыу неда таугъа ёрлеу, тауну жашаууна, табийгъатны ёхтемлигине кёре болады.

Голосуй за экспозицию Кабардино-Балкарии

Голосуй за экспозицию Кабардино-Балкарии на фестивале «Будущее в цветах» Международной выставки-форума "Россия".

«Болушлукъ изленнген инсанларыбызгъа къолубуздан келгенича себеплик этерге хазырбыз»

"Къатынгдагъынга болуш» жандауурлукъ фондну  таматасы  Дугойланы Элдар блады бизни бюгюннгю  ушагъыбыз. 

 

Инсанны кёлю жарыкъ болурча

Адам улу  къыйналмай жашаргъа мадарла этип башлагъанлы сау ёмюр озгъанды. Хазна тепмегенлей, тынч-ырахатмы жашагъан игиди, огъесе, тири жюрюп, ишлеп, кюрешип тургъанымы тапды адамны чархына? Бу соруулагъа жууапланы кёпле излейдиле, алай хар инсанны саулугъу башха болгъаны себепли, жууапла да тюрлю-тюрлюдюле. Келигиз,  аланы бир къаууму бла шагъырейленейик.

Эрттегили таурухладан

Адамла асыры кёп гюняхла этгенден, жерни суу алгъаныны юсюнден таурух бек эрттегилиди. Ол бар динледе барды. Аны муслийманла, христианла, иудаистле да биледиле. Алай уллу Аллах бирди да, киши кишиге дау этмейди. Ол суу къыяманы аллында Аллахдан буйрукъ келип, Нух файгъамбарны кёпчек (ковчег) ишлегенди. Сора жаны болгъан затланы артда жайылырча къауумларын сакълап, къыркъ кюнню бла къыркъ кечени, ол суу чёкгюнчю айланнганды кемеде. Минги тауну башын жарып, эки этген да Нух файгъамбарны кёпчеги болгъанды дейдиле.

Кандидатланы сайлаугъа къатышханланы арасында жангы адамла кёпдюле

Законла чыгъарыучу органланы депутатларын, жер-жерли администрацияланы таматаларын сайлауну  аллында  «Единая Россия» партияны ичинде  кандидатланы сайлаулагъа 22 минг адам эсепге тургъанды. Быйыл «Единая Россия» праймеризни 15-чи кере бардырады.

Жазылыу ишге тири къатышайыкъ

Хурметли жамауат!