Календарь событий

23 мая 2024

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

Айлыкъ картаны тас этсегиз да, ахчаны сакъларгъа боллукъду

Шёндюгю заманда иш бериучюле хакъны къагъыт ахча бла бергенни къойгъандыла. Аны орунуна компания банк бла келишим этеди,   бухгалтерия  уа ишчилеге карталаны хазырлайды, айлыкъ, премияла, башха тёлеуле да ары ётдюрюледиле. Бир жанындан ол ахшы шартды, алай аны кемчиликлери да бардыла.

Журналист, жырчы, математик

2000 жылланы аллында кёпле Атталаны Азнорну  аламат ауазлы, фахмулу жырчыныча таный эдиле. Бир къауум замандан а аны республикалы даражалы къууанчлы байрамланы бардырыучунуча чакъырып тебирейдиле.  Шатык ауазлы жашны республикада ишлеген телеканалла да эслейдиле. Ма алай бла Атта улуна журналистикагъа жол ачылады. Бюгюнлюкде ол «РИА КБР» агентствону баш редакторуду, «КъМР-ни сыйлы журналистиди».

Бай тирлик алыр ючюн

Къабарты-Малкъарда арт жыллада битимчилик айный барады. Аны бла бирге тирликлик да ёсюп келгени кёрюнеди. Сабанланы ёлчеми хазна тюрленмегенин эсге алсакъ, биринчисине экинчиси себеплик этеди дерге боллукъду.

Хунерликлерин, чемерликлерин да кёргюзтгендиле

Россейни аманлыкъчыланы терсликлерине жолукъдурууну федерал службасыны КъМР-де Управлениясыны 4-чю номерли колониясында Юйюрню жылын белгилегендиле. Тиширыула кеслерини фахмуларын кёргюзтгендиле – юйюрню, сюймекликни, сабийлени юслеринден жырла айтып.

«Адетлерибиз бек ариудула, аланы сакъларгъа тийишлибиз»

Бизни бюгюннгю ушакъ нёгеребиз Абайланы Магомет фахмулу жашларыбыздан бириди, ол уста тепсеучюдю, хореографды. Магомет юйретген «Асс-Аланы» сабий тепсеу ансамбль къараучуланы къууандыргъанлай турады. Алгъаракълада Нальчикде Музыка театрда Кавказны фахмуларыны академиясы бардыргъан Битеуроссей хореография фестивальда аны ансамбли «Къарашауай», «Военный танец, верните память» деген тепсеулери бла биринчи жерни алгъанды.

Уллу онгла, умутландыргъан атламла

Къабарты-Малкъарда промышленностьну бар тюрлюлеринден 57,1 процентин аш-азыкъ эмда жарашдырыучу производствола аладыла. Бюгюнлюкде республиканы тийресинде аллай 119 предприятие барды эмда энчи предприниматель ишлейди. Аланы барында да уруннганланы саны 4,5 мингнге жетеди, деп билдиргендиле КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан.

Тилек да, алгъыш да, къаргъыш да

Белгилисича, эрттегили жырлада, терен сезимле бла бирге тарыхда къалгъан сюжет ызлы суратлаула кёпдюле. Алай бла ала халкъыбыз ол узакъ ёмюрледе къалай жашагъанын, нени сыйлы кёргенин, неге айып салгъанын да айтадыла. Аны бла бирге къоншу халкъланы жашауларындан да хапар билдиредиле.

Огъурлу ыз къойгъанды

Кёчгюнчюлюкден сора жерлешлерибизни бир къаууму Къазахстанда, Къыргъызда къалып,  бюгюн да анда жашайдыла, ишлейдиле, билим аладыла, юйюрле къурайдыла, сабийле ёсдюредиле. Бизни хапарыбыз ма аллай уллу эмда кёп миллетли  юйюрледен бирини юсюнденди.