Календарь событий

22 мая 2024

Инсан саулугъун ишлеген жеринде тинтирге боллукъду

Быйылдан башлап, диспансеризацияны  борчлу этерге белгиленеди. Бу къысха статьяда диспансеризацияны бла медицина тинтиулени араларында башхалыкъланы эмда къаллай жангычылыкъла кийирилликлерини юслеринден айтыргъа сюебиз.

Жаш каратечилеге – ахшы сынау

  Уллу Хорламны 79-жыллыгъына аталып, Нальчикде кёкдеинкайдан  «Къабарты-Малкъарны кубогу» деген тёрели эришиу бардырылгъанды, аны республиканы кёкусинкайдан федерация 14 жылны ичинде къурап келеди.

Машина терк къабыннганды

Быйыл 22 майда эрттенликде 5  сагъатда Чегемде Кавказ федерал жолну 17-чи километринде жюкле ташыгъан «Газель» бла «Лада Приора» къагъышхандыла. Аны кезиуюнде женгил  машинаны 34-жыллыкъ водители ауур жарала алып, саулукъ сакълау  учреждениягъа жетдирилгенди. Насыпха, аварияда ауушхан жокъду. 

Законсуз байыкъланыргъа умут этгенди

Нальчикде УМВД-ны следствие бёлюмюню къуллукъчулары къурулуш организацияладан бирини 45-жыллыкъ башчысына ачылгъан уголовный ишни тинтип бошагъандыла. Ол кёп къатлы юйню ишлетгенде фатарланы иелеринден ахча жыйыу (долевой) жаны бла законлагъа бузукълукъла этгени тохташдырылгъанды.

Мадарымлыкъ эмда талпыныу

Кёп болмай «Нальчик» бутик-отельде «Иш кёллю Россей» жамауат биригиу бардыргъан оналтынчы жаш тёлю бизнес-школну бошагъанла сынау ишлерин къоруулагъандыла. Эки айны ичинде ала предпринимательликни юсюнден кёп билгендиле эм тасхалары бла да шагъырейленнгендиле. Саулай алып айтханда, жыйырма белгили эксперт алтмыш сагъатны дерсле бардыргъандыла. Ахырында 23 адам бизнес-проектлерин къорууларгъа онг тапхандыла.

Евразияны кубогунда – эм кючлюле

«Евразияны кубогу» деген аты бла Оренбургда дзюдодан халкъла аралы эришиу къуралгъанды. Анда майдалла ючюн Россейни 25 субъектинден, Гюржюден, Къазахстандан, Таджикистан бла Узбекистандан 15 жыллары толмагъан 500-ге жууукъ жаш бла къыз тутушхандыла.

Артыгъын тыш къыраллагъа сатадыла

Республиканы эл мюлкю ёсе баргъаны себепли продукцияны кёп тюрлюлери бла кесибизде алыучуланы толусунлай жалчытып, артыгъын тыш къыраллагъа сатаргъа да онг чыгъады. «Агропромышленность продукцияны экспорту» деген къырал программаны чеклеринде 2023 жылгъа Къабарты-Малкъаргъа тышына 13,4 миллион доллар багъасына сатыу этерге борч салыннган эди. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине эмда Федерал таможня службаны тергеулерине кёре уа ол 78,3 процентге артыгъы бла толтурулуп, 23,9 миллион долларгъа жетгенди.

Сабан ишле чырмаусуз барадыла

Къабарты-Малкъарда чууакъ кюнле келгенлери бла эл мюлкледе тийишли кезиулю ишле башланнгандыла. Ол санда жазлыкълагъа мирзеу салып кюрешедиле. Районланы эл мюлк управленияларындан билдиргенлерине кёре, бюгюнлюкде жазлыкъланы 183,5 минг гектарына чачып бошагъандыла. Саулай алып айтханда, ол план бла белгиленнген кёрюмдюню 87 процентиди.  

Къарылгъачланы жырлары

Кёчгюнчюлюкню биринчи жылында ачдан бек къыйнала эдик. Кёпле андан ёлюп да кетгендиле. Кесибизни сакъларгъа  амал излей, къауум таулу жашчыкъ аргъынлылагъа къойла кютерге жарашдыкъ. Аргъынлыла деп тау къазахлылагъа айтадыла.

Ызындан къарар адамы болса…

Къадар бармыды? Огъесе хар зат да кесибизни къолубуздамыды? Туугъанында адам таза къагъытхамы  ушайды  огъесе ким боллугъу белгилимиди?  Хар инсанны  адамлыгъында, халинде, фахмусунда, сыфатында болгъан кёп зат тукъумундан, къанындан келеди, дейдиле. Бир-бирле уа сабий гитчелигинден юйреннгенине кёре болады деп, ол оюмну тутадыла. Устазланы, юйретиучюлени асламысыны  айтханларына кёре,  сабийлени тёгереклеринде баргъан жашау, жууукълары – тенглери, аталары – аналары, устазлары бек магъаналыдыла. 

Аламат суратла бла къууандыргъандыла

Алгъаракълада КъМР-ни Миллет музейинде Шимал Кавказда биринчи кере «Гардарика-Кавказ» арт-фестиваль къуралгъанды. Аны Санкт-Петербургну искусствоведлери жарашдыргъандыла.

Бирле тёлейдиле, башхала уа борч этедиле

Республикада хайырланылгъан электрокючню багъасын тёлеу жаны бла болумну юсюнден «Каббалкэнерго» предприятияда сёлешгендиле. Аны озгъан айда эсеплерини юсюнден айтханда, жыйылгъан тёлеуле 610 миллион сомгъа жетгенлерин белгилегендиле. Ол а план бла белгиленнген марданы 96 процентин тутады. Кеси да былтырны бу кезиую бла тенглешдиргенде, 10,3 процентге ёсгенди, деп билдиргендиле предприятияны пресс-службасындан.

Сабийлеге магъаналы дерс

 «Газпром газораспределение Нальчик» компания кёк отлукъну къоркъуусуз хайырланыуну жорукъларына бегирекда сабийлени юйретиуге не заманда да уллу эс бурады. Ма алай, кёп болмай Нальчикде 33-чю номерли орта школда 4-чю классны окъуучуларына дерс бардыргъанды.

Сейир ишле, батырлыкъ да, хыйла да

Халкъ жырлада, жомакълада сейир ишлени бирине аланы бир-бир жигитлери къанатлыланы, жаныуарланы, ёсюмлени тиллерин билгенлериди. Кертимиди ол, ётюрюкмюдю – къалай болса да, халкъ кесини жашауунда белгиге санагъан затладан бириди ол.

«Заманны» хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!