Календарь событий

16 февраля 2024

«Юйюрню халы асламысында тиширыугъа кёре болады»

Тырныауузда жашагъан Ботталаны Ибрахим бла Роза ахшы юйюр къурагъандыла. Ибрахим Сейдуллахович намысы жюрюген, аты жамауат ишде айтылгъан, «Элбрус районну сыйлы инсаны» деген атха да тийишли болгъан таматаларыбыздан бириди. Жашау нёгери Роза бла 4 къыз ёсдюргенди, 14 туудукълары барды. Бу юйюрде къонакъда болуп, аланы насыплы юйюр жашауларыны жашырынлыкъларыны юсюнден айтырларын тилегенбиз.

«Йога мыйыны, дуниягъа къарамыбызны окъуна тюрлендирген кючдю»

Элли жылдан сора  адам саны – чархы арыгъанын сезип башлайды. Эрттенликде тургъан да къыйын, ингирде да жукъу жокъ. Аны не зат тюрлендирирге боллукъду.?  Аны юсюнден биз терапевт Холамханланы Халимат бла ушакъ этгенбиз.

 

Бир пособие – 150 минг сабийге

 Россейни Социал фондуну (СФ) республикада бёлюмю 2023 жылда 17 жыллары толмагъан 150 мингден аслам сабийни ата-анасына эмда баладан ауурлулукълары болгъан 7,7 минг тиширыугъа бир пособияны тёлегенди.

Сейир жолоучулукъ

Республиканы курортла эм туризм министерствосуну себеплиги бла Кавказ Минеральные Водыни (КМД) экскурсоводларына Къабарты-Малкъаргъа сейир жолоучулукъ къуралгъанды.

Аланы автобусда Нальчикни ариу жерлерине, ол санда Малкъар халкъны кёчгюнчюлюкде азаплыкъ чекгенлени мемориалына, Мадина Саральпны арт-арасына, Али Шогенцуковну музей-фатарына элтгендиле, Къабарты орамны тарых магъаналы жерлерин кёргюзтгендиле. Къонакъла дагъыда Къулийланы Къайсынны Чегемде юйюнде болургъа да сюйгендиле.

Эсде къаллыкъ жарыкъландырыу байрам

Россей илмуну кюню белгилисича,  Россей Федерацияны илму биригиуюне эм къыралыбызны илму бла кюрешген алимлерибизни жетишимлерине жораланнган байрамды. Аны 8 февральда белгилейдиле.

Ол чынтты малкъарлы эди

Онтогъузунчу ёмюрню ахыры  жыйырманчыны уа ал жылларында Малкъарда акъылы, намысы, иши бла да белгили эм сыйлы адамларындан бири Айдаболланы Мимболатны жашы Азнор болгъанды.  Алгъышлада аты айтылгъан. Аны бир-бир айтханларын а, нарт сёзленича, эсде тутхандыла.

 

Чегемни тарыхы аны жамауаты бла байламлыды

Малкъар  халкъны Беш тау жамауаты болгъанды: Басхан, Малкъар, Бызынгы, Холам эм Чегем. Аны бла байламлы бюгюн газетни сайтында Чегемни юсюнден философия илмуланы кандидаты, «Ассия» фондну таматасы Жангоразланы Мухаммат жарашдырып ийген материалны берирге тийишли кёребиз.