Календарь событий

15 февраля 2024

Жигит уучу

Малкъар халкъны фольклору не жаны бла да байды. Сейир таурухла, халкъ жырла, жомакъла, адетлерибиз - была бары да миллетибизни буруннгуладан болгъаныны юсюнден хапарлагъан шартладыла. Ол жомакъланы бла таурухланы кёбюсюнде эр кишилерибиз уучулача суратланадыла. Ма бюгюн биз сизни шагъырей этерге сюйген жомакъ да мараучуну юсюнденди. Аны бизге сабийлигибизде кёп кере ыннабыз айтыучусу эсимдеди. Бир кёзлю эмегенле кёп жомакъланы жигитлери болгъандыла.   

«Ата журтубуз салгъан борчланы толтургъанбыз, тукъумларыбызгъа айып келтирмегенбиз»

СССР-ни коммунист партиясыны Ара Комитети  1979 жылда 12 декабрьде къабыл кёрген бегими бла Совет аскерле  Афганистан республикагъа кийирилген эдиле. Ол  «…тышындан чабыууллукъну жолун кесер муратда эмда шуёх Афганистан бла чеклени кючлендирир ючюн…» этилгенди.  

Жылла бла салгъан къыйынны ахшы эсеплери

Адам улу  жашагъан дуниясында кёплеге жолугъады, таныш болады. Аланы асламысын а терк окъуна унутады. Алай сюйген устазынг а бир да эсингден кетмейди.

«Ата журтума хайыр келтирирге сюеме"

Мектепни айырмалы бошап, ара шахарыбызда вузлагъа кирип, аланы да жетишимли тауусхан жаш адамларыбыз аз тюйюлдюле. Ала тутхан ишлеринде атларын айтдыра, миллетге да махтау келтиредиле. Теммоланы Фатима да аланы санындады. Ол Москваны Авиация институтуну Ракеталаны эм ракета-космос комплекслени проектированиясы, чыгъарыу эм хайырланыу бёлюмюн бошап, бюгюнлюкде анда ишлейди.

 

Хайырындан хатасы озгъан

Чайыр чайнау – бу къылыгъыбыз саулукъгъа игимиди, аманмыды? Аны юсюнден врач Сардиянланы Азамат бла ушакъ этгенбиз.

 

Ариу журтларыбыз – ариу эсгериуледе

Уруш… Атын сагъынсанг окъуна, аркъа жиклеринг къалтырайдыла. Къарап-къарагъынчы, эл хайт деген жашларын аскерге ашырды. Менде болгъан тизме былайды: урушну биринчи айларында Ата журтларын душмандан къоруулай 52 яникойчу ёлгенди. Аты кенг белгили лётчик – Байсолтанланы Алим Уллу Ата журт урушну ал жылында фашистле бла сермешир ючюн юч жюз кере учханды кёкге, кесини нёгерлери бла бирге душманны 19 самолётун агъызгъанды. 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы