Календарь событий

12 февраля 2024

«Ишин сюйген, анга саулай бериледи»

 Умарланы Алийни къызы Люаза республиканы асламлы информация органларында ишлеп келгенли 25 жыл болады. Биринчи атламларын а ол «Заман» газетде башлагъан эди.

«Энергетикледен» саулукъгъа заран бармыды?

Энергетик суула тюз наркотиклеге ушаш аллайдыла, ала бюйреклени бузадыла, адамны бек арыкъ этедиле… Бу затны юслеринден не зат окъуна эшитмезсе. Ол тюзмюдю огъесе угъай – Роскачествогъа аны юсюнден экспертле айтхандыла.

Ток ючюн юйге от тюшгенди

Терекде кече адамла жашагъан юйге от тюшгенди, аны ишлегенде агъач керекле да хайырланнганлары ючюн, от тёгерекни терк алгъанды, алай бла 150 квадрат метрде болгъан отоула барысы да кюйгендиле. Насыпха, адам ёлмегенди. От тюшюуню сылтауларын излегенде дознавательле котельняда электроызла эски болгъанларын тохташдыргъандыла.

Сабийни саулугъуна, жашаууна заран салынса жууаплылыкъ уллуду

 14 жылгъа дери акъылбалыкъ болмагъанны саулугъуна заран салынса, аны атасы, анасы, башха законлу келечиси жууаплыдыла.  

Мектепледе тынчлыкъны сакълаугъа – энчи эс

Окъуу учреждениялада от тюшюуге къоркъуусузлукъну сакълаугъа МЧС энчи эс бёледи. Бу жол биринчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню келечилери Нальчикни 32-чи мектебинде болгъандыла, нормативлени толтуруугъа башчылыкъны караулну таматасы Тилланы Юсюп этгенди.

«Бизде бишлакъ къачан да кючлю ашарыкъгъа саналып бошдан турмайды»

Таулуланы бек сюйген ашларындан бири бишлакъды.  Алай ол жаланда татыулу, татымлы болгъандан сора да, саулукъну кючлендиреди. Аны юсюнден биз врач Ахматланы Светлана бла ушакъ этгенбиз.

 

Уштулу

 Къабарты-Малкъар Республиканы маданиятыны сыйлы къуллукъчусу Геляланы Лиза газет бла кёп жылланы байламлыкъ жюрютгенди. Аны эски эллерибизден бири – Уштулугъа жораланнган материалын басмаларгъа тийишли кёребиз.

Энчи магъаналы чыгъармала

Озгъан айда Суратлау искусстволаны А.Ткаченко атлы музейинде эки кёрмюч ачылгъанды. Бири Ленинградны  фашистледен азатлаугъа 80 жыл толгъанына аталып, «Блокадной вечности страницы» деген ат бла, экинчиси уа белгили поэт Александр Пушкин туугъанлы 225 жыл толгъанына - «Напеву Пушкинскому вторя» деген.