Календарь событий

03 февраля 2024

Игиликге бла биригиулюкге къуллукъ эте

Ана тилибизде газетибиз чыгъып башлагъанлы быйыл 100 жыл болады. Ол сау ёмюрдю. Озгъан заманлагъа хыйсап этип къарасанг, газет халкъны къадары, жашауу бла жашагъанды, аны сейирлерин, муратларын, жарсыуларын кёргюзтюрге, адамларыбызны харкюнлюк ишлеринден, къайгъыларындан толу хапар билдирирге кюрешгенди. 

Анда ишлеген журналистле уа жангы хапарла билдиргенлери бла чекленип къалмай, кеслери да огъурлу башламчылыкъла этгендиле, болушлукъ керек болгъанлагъа аны тапдыргъандыла. Бек башы - адамланы оюмларын, сезимлерин иги жанына бурургъа себеплик этгендиле.