Календарь событий

02 февраля 2024

Дунияда Cейир ишле боладыла

Норвегиялы Лонгиир дуния башында Шималны бек узагъында орналгъан шахарды. Анда сейир адетле жюрюйдюле. Хар бир ишчи мекямны аллында снегоходла неда ит улоула турур жер барды. Ары кире келгенлей а, сауутунгу эшик сакълагъаннга сейфге салыргъа бересе – тёгерекде асыры кёп акъ айыу болгъандан, алайсыз айланыргъа онг  жокъду. 

Айырмалы дзюдочулагъа – ыразылыкъ къагъытла

Черек районну администрациясыны пресс-службасындан билдиргенлерича, бу кюнледе Огъары Жемталаны 2023 жылда жетишимли болгъан дзюдочуларын республиканы Жаш тёлю ишлери жаны бла министерствосунда саугъалагъандыла.

Кишилиги эмда жигерлиги бла айырмалы эди

Бизни спортчуларыбыз не заманда да атларын махтау бла айтдыргъандыла. Ала Олимпиада оюнлагъа, дунияны, Европаны чемпионатларына къатышып, рекордла салгъандыла. Бюгюн сайтны окъуучуларын Эфендиланы Эрменбий жарашдырып белгили гёжефибиз Керменланы Назирни юсюнден материал бла шагъырей этебиз. 

Амбулаторияны къурулушу барады

Кенжеде «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре,  амбулаторияны къурулушу къыстау барады. Эсге сала айтсакъ, эски мекям   1950 жылда сюелтилиннгенди. 

Айырмалылагъа – ыразылыкъ, майдалла да

Россейни МЧС-ини Къабарты-Малкъарда Баш управлениясында, ведомствону дознание органларына 69 жыл толгъанына аталып, энчи къауумну къууанчлы жыйылыуу болгъанды.

Учрежденияланы жангыртыугъа – аслам эс

Къабарты-Малкъарда 2030 жылны ахырына   отуз чакълы медицина  организация ишленирикди. Аны бла бирге  «Саулукъ сакълау» миллет проектге эм «Саулукъ сакълауну биринчи звеносун жангыртыу» программагъа кёре, 

Мингнге жууукъ инсаннга къаралгъанды

Къабарты-Малкъарда «Онкология ауруулагъа къажау туруу» регион программаны эм «Саулукъ сакълау» миллет проектге кёре, Онкология диспансерде, Республикалы клиника хирургия арасында эм Районла аралы кёп профильли больницаны мурдорунда амбулатор халда   онкологиялары жокъланнганлагъа бакъгъан юч ара ишлейди. Аланы себеплиги бла былтыр   9134 адамгъа тийишли болушлукъ тапдырылгъанды.

Фашизмни ууатыргъа онг болгъанына ийнандыргъан къазауат эди ол

Бу байрам 1943 жылда совет аскерле  Сталинград ючюн къазауатда фашистлени жокъ этгенлерине аталып тохташдырылгъанды.  Бу сермешни биринчи бёлюмю 1942 жылда 17 июльдан 18 ноябрьге дери баргъанды. Шахар душмандан 1943 жылда 2 февральда эркин этилгенди. 

Спорт мекям къоллу боллукъдула

Шалушкада былтыр спорт комплексни эмда футбол майданны къурулушлары башланнган эди. 

Къоркъуусузлукъ инсанны кесини къолундады

Электричество  инсанны жашауунда эм керекли онгладан бириди. Алай аны  хайырланнганда эссизлик этиу къыйын болумгъа да келтиреди.

Излемлеге келиширикди

Элбрус районда жангы канализация коллекторну къурулушуна хазырланыу ишле бардырыла турадыла, деп билдиргендиле республиканы Къурулуш эмда жашау журт-коммунал мюлк министерствосундан.

Кёп тюрлю тасхала бла шагъырей этгендиле

Кёп болмай, «Иш кёллю Россей» жамауат организацияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю къурап,  Нальчикде «Decorator» салонда  «Франшиза: эки жанындан да кёз къарам» деген ат бла «тёгерек стол» ётгенди.  Бу жол анга жыйырмагъа жууукъ предприниматель къатышханды.

«Эл мюлкде бирлешип къармашыуну хайыры игиди»

Къабарты-Малкъар къырал аграр университетде «Эл тийрелени тынгылы айнытыу эмда консультацияла бериу Ара» республикада муниципалитетлеге эл мюлкню эмда аллай тийрелени айнытыу программаланы тамамларгъа себеплик этер умутда къуралгъанды. Аны башчысы Анатолий Гордеев эл мюлк кооперацияны магъанасыны эмда ол неге керек болгъаныны юсюнден айтханды.

Къоркъуусузлукъну ышаннгылы мадарлары

 Къабарты-Малкъарда «Къоркъуусуз  республика» комплексни айнытыу ишле кезиу-кезиу бардырыла туруучудула. Аны чеклеринде социал объектледе, кёп адам жыйылыучу жерледе, школлада, сабий садикледе, административ мекямлада эмда уллу сатыу-алыу комплекследе видеокамерала орнатадыла.