Календарь событий

01 февраля 2024

Ахчаны юсюнден магъаналы дерсле

Ахчаны жюрютюуню  юсюнден РФ-ни Ара банкыны башламчылыгъы бла къуралгъан онлайн-дерслени (вебинарла) жаз башы кезиую башланнганды, деп билдиргендиле аны Къабарты-Малкъарда бёлюмюню пресс-службасындан.

Россейни биринчлигинде тутушурукъду

Чеченни ара шахары Грозныйде эркин тутушуудан жаш спортчуланы араларында СКФО-ну биринчилиги къуралгъанды. Анда алтын майдалны Черек районну биринчи номерли спорт шоколундан Хасауланы Салих алгъанды.

Районну гёжефлеринде – алтын майдалла

Республиканы эркин тутушуудан биринчилигинде Черек районну спортчулары жетишимли болгъандыла.

Къойчуланы Иналда – доммакъ майдал

Санкт-Петербургда къатыш единоборстволадан чемпионат болгъанды. Анга 150 эм кючлю гёжеф къатышхандыла, деп билдиредиле Черек районну администрациясындан.

Кёрмючге къараргъа чакъырадыла

«Россия» атлы кёрмюч-форумда «Илмуну эмда технологияланы онжыллыгъы» деген экспозиция РФ-ни Жарыкъландырыу министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды эмда ведомство анга  сейирлери болгъанланы ВДНХ-ны «Жарыкъландырыу» бёлюмюне чакъырады. Анда айтхылыкъ орус эмда совет алимлени, ата журтлу илмуну сейир тарых шартларыны юслеринден билдириуле боллукъдула. Андан сора да, бюгюнлюкде тинтиу ишлени бардырып, кёп соруугъа жууапланы излегенле бла  шагъырейленирча онг барды.

Эсгериу жумушла битеу регионлада бардырылгъандыла

Росгвардия  Ленинград душмандан толусунлай эркин этилгенли 80-жыллыгъына аталгъан эсгериу жумушла бардыргъанды. Хурметлеу жыйылыулагъа, блокаданы сынагъан ветеранла бла тюбешиулеге къыралны регионларында бла шахарларында  аскерчиле къатышхандыла.

ЖИЛЯН ШОРПА

Бу хапарны манга, автобусда бара, жашауу келген бир тиширыу айтханды. Ол мени бла танышханында, атым Фатиматды,  деген эди.

"Тишле бизни саныбызны - чархыбызны бир магъаналы кесегидиле"

Адамны сыфатыны магъаналы кесеги тишлеридиле. Ариулукъ,  чырайлыкъ излегенле стоматология клиникалагъа жюрюгенлей турадыла. Тишлени къалай сакъларгъа  боллукъду?  Бу соруугъа жууап стоматолог Чыгырланы Халис  бергенди.

Дарманланы не бла ичерге жарайды

Бюгюнлюкде аптекалада сатылгъан дарманланы ёлчемлери алгъын (20-30 жыл мындан алгъа) заманла бла тенглешдиргенде иги да асламдыла. Ол къадар дарманны жангылмай, адамны саулугъуна заран келтирмей къалай хайырланыргъа боллугъуну юсюнден ара медицина басмада жазылгъан билдириулени басмалайбыз.

БИР АРБА ЖЮК БИЧЕН

 Бу  иш урушну аллында жыллада тау эллерибизден биринде болгъанды. Махмут деген бир абадан киши, элден узакъ болмай, гатлешде бир гебен бичен  ишлейди. Гебен  дегенде да,  эки атлы арбагъа иги жюк болурча. Мал кирмезча, тёгерегине чалман этип, иги бегитеди.