Календарь событий

29 декабря 2023

Сютю эти да дарманды

Эчки сютню ийнекникинден баш энчилигинден бири аллергия этдирмегениди. Ийнек сютча аны да казеинлери барды, болсада аллергияны къозгъагъан альфа-1s тюрлюсю жокъду. Аны бла бирге эчки сютню къурамында шекер (лактоза) да аз болгъаны ючюн аллай элемент келишмегенлеге да жарайды. Ол себепден продукт ични да ётдюрмейди. Сютню жауу да хата салырча тюйюлдю эм женгил татыйды.   

Иги муратлары кёпдюле

Бюгюнлюкде къыралда жемишни бла наныкъны ючден бири Къабарты-Малкъарда жыйылады. Бусагъатда республикада кёпжыллыкъ битимле 24,5 минг гектарда ёсдюрюледиле, андан терк айныгъан терек бахчалагъа 19,5 мингден аслам гектар жетеди. Саулай алып айтханда, быйыл 535 минг тоннадан аслам тирлик алыннганды. Анга кесини юлюшюн Экинчи Чегемде чекленнген жууаплыгъы болгъан «Богатый урожай» биригиу да къошханды. Биз аны производство бёлюмюне башчылыкъ этген Жамалдинланы Азамат бла тюбешип, ушакъ этгенбиз.

Саулукъ хайырлы болурча

Этни сюйгенлени арасында адамны саулугъуна къайсы хайыуанны эти иги болгъанына уллу даулаш барыучуду. Аны бла байламлы аланы бир къауумуну къурамы бла шагъырейлендирирге сюебиз.

Патчахны сейир къадары

1990 жылда «Болгария» деген журналда «Кубрат ханны хазнасы» деген статья басмаланнган эди. Аны автору Людмила Писарева эди. Статья жаланда Кубрат ханнга жууукъ болгъан болгарлылагъа угъай, битеу тюрк миллетлеге да магъаналыды.

Халкъыбызны пелиуан жашлары

Халкъыбызда пелиуанла алгъын кёп жаратылгъандыла. Хар ауузну кесини жигити болгъанды. Кючлери бла къарыулары Беш Тау элден тышында айтылгъан жашла бла эриширге кёпле итиннгендиле. Аллайладан бири Чабдарланы Жубуран болгъанды. 

Сакълыкъгъа эм сабырлыкъгъа чакъыргъанды

Къабарты-Малкъарны Башчысы Казбек Коков, Бахсан, Зольск эмда Прохладна районлада уллу желле уруп, электрокюч бла жалчытыу бузулургъа боллугъуну юсюнден эсгертиу этгенди.

Тюз сайлау этерча

Къабарты-Малкъар Республиканы «Кёп жумушланы тамамлагъан жаш тёлю арасы» КъМР-ни Жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну себеплиги бла «Проф.ток» деген усталыкъ сайларгъа болушуу жаны бла ярмарка къурагъандыла.

Къатындагъына къайгъыра билиу

Бу кюнледе Къабарты-Малкъар  гуманитар-техника колледжде жыйылыу болгъанды.  Ары Нальчикни биринчи номерли школа-интернатындан, кеслери  юйлеринде  окъугъан саулукъларында энчиликлери болгъан  сабийле да  къатышхандыла. Алагъа    жарыкъ  тюбегендиле,  концерт  программа  да  кёргюзтгендиле.

Ажайыплы халкъ музыканы кюмюш тауушлу ноталагъа салгъанды

РСФСР-ни, КъМАССР-ни искусстволарыны сыйлы къуллукъчусу Трувор Карлович Шейблер жашаууну къыркъ жылдан артыгъын композиторлукъ ишге жоралагъанды, аладан жыйырма бир жылны – Къабарты-Малкъарда. Кертиди, ол кезиуде битеу кючюн, билимин, фахмусун да аямагъанды малкъарлыланы бла къабартылыланы миллет макъамларын айнытыуда, ёсдюрюуде. 

Предпринимательлеге – тап себеплик

Гитче эмда орта предпринимательство бла кюрешгенлеге, дагъыда кеслери иш къурап къармашханлагъа «МПС» деген Къырал корпорация кёп жаны бла билеклик этеди.

Жол устала

Элбрусха жол кёргюзтюучюлени сыйлары революциядан сора бютюнда кётюрюлген эди. Алагъа къыралны жанындан уллу эс бурулгъанды. Сёз ючюн, Тилланы Юсюпге – Губасантыда, Хажиланы Сейитге Тегенеклиде юйле ишлеп берген эдиле. 1927 жылда Калинин Минги тау тийресине келгенде, Сейитни юйюнде къалгъанды, эчкилерин саууп, сют ичип тургъанды. Сейитни тамата къызы Таужаннга уа, кюлде гыржын биширтип, аны бек сюйюп ашагъанды. Кесине да алтын бууун сагъат берген эди.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

22 декабря 2023 г.                                               №278-ПП

г. Нальчик