Календарь событий

26 декабря 2023

Аламат бериулери къууандырадыла

20-чы ёмюрню аллында окъуна хар таулу юйюрде радио аппаратлары болгъанды, ала адамланы бир ахшы нёгерлери болуп, къууанч, бушуу хапарланы билдирип тургъандыла. 

Айырыула бузукълукъсуз ётерча

2024 жылны мартында Россейни Президентини айырыуларына хазырланыу башланнганды. Жамауат палатаны хар айырыу участкагъа жалынчакъсыз къараучуланы иерге эркинлиги барды, аланы борчлары айырыула ачыкъ ётерлерине, аланы эсеплери тюз чыгъарылырына къарауду, информация, эксперт, право жаны бла болушлукъ этиудю.

Къайнар суу бла ишлеген улоу

1801 жылда 24 декабрьде, Англияда Камборн шахарда жашагъанла уллу таууш эшитип юйлеринден тышына чабып чыгъадыла. Орамладан биринде ала темирден ишленнген, уллу чархлы, кеси да желмаууз кибик тёгерекге къайнар тылпыу бла чючгюрюп баргъан бир сейирлик затны кёредиле. Аны механик-конструктор Ричард Тревитик къурагъан эди. Тарыхха ол «Лондонда къайнар суу бла ишлеген арба» деген ат бла тюшгенди, шахарчыла уа анга «Тревитикни желмауузу» деп атагъандыла.

Жыгъышыугъа къачан юйреннгендиле эм бардыргъандыла

Бизни ата-бабаларыбыз къаты тутушхандыла, чыкъен тартхандыла, къолташ атхандыла, бугъала бла алышхандыла, чагъыдейлеге минип чапхандыла, къаялагъа ёрлеп эришгендиле, жюзюп череклени ётгендиле, къууушуп ойнагъандыла, балта сызып озушхандыла, къурукъгъа ёрлеп эришгендиле, кюч таш кётюргендиле, ийнеге халы сууургъандыла. 

Иги кесек соруугъа къаралгъанды

Къабарты-Малкъарны Регионнга оноу этиу арасы (ЦУР) бир ыйыкъны ичинде  беш жюзден аслам соруугъа къарагъанды. Аланы асламысы «Telegram», «Однаклассники, «ВКонтакте» социал сетьледе кётюрюлген «Инцидент-менеджмент» системаны амалы бла жарашдырылгъан проблемаладыла.  

Сейирлик тюбешиу

Дагъыда бир юч жыл чакълы заман озады. Ол юйюр терек бахчадагъы ишлерин къоюп, эл ичине кёчюп келеди. Эл уллуду. Къазахы, оруслусу, башхасы да кёп. Мында кёп тюрлю миллетлени келечилери жашайдыла.

Алтын къазып башларыкъдыла

Тырныауузда вольфрам-молибден къазгъан комбинатны графикде белгиленнгенден кечирек башларгъа тюшерикди. Ол  аны жангыртыу ишле  бла байламлыды.  Жууукъ заманда мында  алтын къазгъан карьер да ачыллыкъды.

Жорукълагъа бойсунуу палахдан сакълар

 КъМР-де Оператив штаб республиканы жамауатын бла аны къонакъларын келе тургъан байрамла бла - Жангы жыл эда Рождество бла -  алгъышлайды эмда сакълыкъны кючлендирирге чакъырады, террорчулукъ ишледен сакъланыр ючюн бу жорукълагъа бойсунуругъузну тилейди:

РОССЕЙДЕ ЖАНГЫ ЖЫЛНЫ БЕЛГИЛЕП КЪАЧАН БАШЛАГЪАНДЫЛА?

Бюгюнлюкде Жангы жыл 31 декабрьде белгиленеди. Адамланы асламысы анга  алгъадан хазырланып башлайдыла - аш-суу хазырларча продуктла, саугъала  аладыла, къайда эм къалай этериклерин тохташдырадыла, бир бирге къонакъгъа жюрюйдюле, майданда жасалгъан назыгъа эм салютлагъа къараргъа барадыла…

Кюндюз ишлеген адам кече жукълаялмай эсе…

Терен, сабийликдеча, татлы жукъу. Къалай тас болуп къалады ол, билмей тургъанлай. Тангнга дери кёзюнгю къысмай чыкъсанг неда жукълай да уяна турсанг, кёп соруула чыгъадыла: не зат бузады жукъуну?