Календарь событий

25 декабря 2023

Басхан ауузуну къуралыуу

Акъсакъалыбыз Джаппуланы Рамазан Бахсан ауузуну сыйы жюрюген къартларындан бири эди. Жарсыугъа, бир къауум жыл алгъа ол дуниясын алышханды. Бир жол аны бла тюбешгенибизде, хапар Бахсан ауузуну къуралыууну юсюнден баргъанды. Ол айтханнга кёре, бу тарны юсюнден кёп тюрлю хапар жюрюйдю.

Битеу мекямла эсепдедиле

Жангы жылны аллында РФ-ни МЧС-ини КъМР-де Баш управлениясыны къуллукъчулары тёрели тинтиу ишлени башлагъандыла. Къоркъуусузлукъну жалчытханла бу жол Музыка театрны байрам кюнледе от тюшюуден сакъланыу жаны бла хазырлыгъын ачыкълау жумушланы бардыргъандыла. Белгилисича, бу маданият мекямда Жангы жылгъа жораланнган сабий байрамла ётерикдиле.

«Тилди хар миллетни да эм уллу байлыгъы»

Кэмиль Янышев Москвада Халкъланы байламлыкъларыны къырал институтунда культурология бёлюмню бошагъанды. Илму диссертациясын да жетишимли къоруулагъанды.

Сейирлик тюбешиу

Мен Байдаланы Ибрагимни тамата къызы Сакинатма. Бахсан ауузунда, Къызгенде туугъанма. Жашлыгъым да анда ётгенди. Башха таулу тиширыулача, юй тутаргъа, аш-азыкъ, жюн иш этерге юйреннгенме. Кёчгюнчюлюкге да Бахсан ауузундан чыкъмагъанма.

Фахмусуну жарыкълыгъы бюгюн да биргебизгеди

Бу кюнледе КъМР-ни халкъ поэти Гуртуланы Салих туугъанлы 85 жыл толгъанын Маданият министерствобузну себеплиги бла республикада кенг халда белгиленирикди.

Нальчикде айырыула бла байламлы штаб ишлеп башлагъанды

Келир жыл март айда бардырыллыкъ президент айырыула бла байламлы  Къабарты-Малкъарда битеу россейли регионладача Владимир Путинни   штабы ачылгъанды. Аны баш мураты инсанладан къол ызланы жыйыуду.

Ийнек эм эчки сютлени хайырлылыкъларын…

Ийнек, эчки, къой сютле бир бирлерине ушагъан да этедиле, алай аланы татыулары, къурамлары уа башхады. Не бла? Аны юсюнден ма бу материалдан билликсиз.

Къан тамырла жаш заманыбыздача нек тюйюлдюле?

Къан тамырлары къыйнагъанланы саны ёседен ёсе барады. Некди алай? Аны юсюнден Нальчик шахарны  экинчи номерли поликлиникасыны терапевти Чеченланы Аминат бла ушакъ этгенбиз.