Календарь событий

24 декабря 2023

Ана тилибизни деменгилилигин тюшюрмейик!

Къарачай-малкъар тилни ариулугъуна, аны тау шорхача, тазалыгъына ёмюрледен бери кёп сёз устала махтау, жыр да айта келедиле. Бу кюнледе, сиз барыгъыз да билесиз, тилибизни сакълауурларындан бирине, бизни малкъар газетибизге, жазылыу кампания къыстау баргъанды.

ЭНДИ УА НАМЫСЛЫДЫ!..

Халкъыбыз билимли адамларына не заманда да артыкъ сый, намыс бергенин билесиз. Бютюнда докторлагъа. Къышда уа, сынап окъуна къара, чыкъгъаннга, сыннганнга къарагъанлагъа артыкъ эс бёлюнеди. Алагъа сый бермеген бир адам бар эди, мен танып, бизни ауузда. Ол да кимди десегиз, ГАИ-де ишлеген Къарамырза. Аны да бизни сюерча этген эдик, бир тап тюшюп къалып.

Миллетни тин хазнасын сакълай

Быйыл болуннган ишледе, айхай да, миллет магъаналы, эсде къаллыкъла аз тюйюлдюле. Аллайлагъа бара тургъан жылда чыкъгъан ахшы китапланы да санаргъа боллукъбуз. «Бек иги саугъа – китап», – деп, биз жаш заманлада алай айтыучу эдиле. 

 

Бир жол отунну келтирирге баргъанымда...

Къауум жыл мындан алда болгъан иш. Кюз арты кюнледиле. Тереклени чапыракълары сары-къызыл бояугъа кёчгендиле. Кюнню таякъларындан алтын бояулу жылтырайдыла. Алагъа къарай, нечик ариуду табийгъат деп къууанама. «Шукур болсун аны жаратхан сыйлы Аллахха»,-дейме.