Календарь событий

23 декабря 2023

Сабийлени кёллерин жарытхан проектле бла къууандырады

Мокъаланы Гульнара жетишимли таулу къызларыбыздан бириди, кёп сейир проектлеге да тири къатышханлай турады. Алгъаракълада уа Москвада бардырылгъан «Гуру кухни» деген телепередачада да болгъанды. «Ол бериуге «Ашхананы» бардыргъанымы кёрюп чакъыргъан эдиле. Анда командада юч адам болады. Биргеме Шауаланы Разият бла Адель Калмыкова келген эдиле. Конкурс тынч тюйюл эди. Кёп тюрлю ашарыкъла бериуде къурап, биширирге керек эди. Жыйырма эки команданы ичинде экиничи жерге тийишли болгъан эдик», - дейди ол.

Келинни баш ауун алыу, сый бериу

Той баргъан кезиуде келинни баш ауун алыу бла сый салыу уллу, магъаналы жумушладан бириди. Киеу жёнгерле келинни келтиргенден сора юч-тёрт кюнден неда бир ыйыкъдан сора болады бу иш, энди жашны, къызны жаны да къалай келишгенлерине кёре. Асламысында шабат кюн этиледи. Адамла ишлеринден эркин болгъан кезиуде. Бир амал болуп, узакъгъа созаргъа жарамайды.

Ёмюрлени, миллетлени бирге жалгъашдыра

ХХ ёмюрню бек айтхылыкъ жазыучуларындан бири Чингиз Айтматов 1928 жылда 12 декабрьде Къыргъызстанны Талас областыны Шекер элинде туугъанды.

Ишсиз къалмазча не усталыкъны сайларгъа керекди?

Бусагъатда бек кёпле узакъ жерлеге кетип,  тюрлю – тюрлю къурулушлада урунадыла. Ол а ачыкъ кёргюзтюп турады: къара ишге къолу жарашхан адам не заманда да башын кечиндирликди. Шёндю бир-бир бёлюмледе   специалистле жетишмей да тебирегендиле. Нальчик шахарны халкъны иш бла жалчытыу департаменти билдиргеннге кёре, Къабарты – Малкъарда жангы ачылгъан производстволада ишчиле жетишмейдиле. Адамла иш хакъны тенглешдирип, къайда кёбюрек ахча тёлеселе, ары барадыла.

Право жарыкъландырыу – жашауну игилендириуню амалы

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасыны Жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм Жамауат къараучу комиссия бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясыны жыйылыууна республиканы прокуратурасыны, КъМР-де Адамланы эркинликлери жаны бла бла уполномоченныйни, КъМР-де Сабийлени эркинликлери жаны бла уполномоченныйни, Адвокат палатаны, жамауат биригиулени, палатада Жаш тёлю советни келечилери къатышхандыла. Анда сёз адамланы право жаны бла билимлерин ёсдюрюуню юсюнден баргъанды.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

15 декабря 2023 г.                                                     №266-ПП

г. Нальчик

РФ-ни оноучусуна бары да бирча къабыл кёргендиле

«Единая Россияны» келечилери Владимир Путинни кандидатурасы 2024 жылда къыралны президентин айырыулагъа кёргюзтюлгенин бирча тюзге санагъандыла. Ол жаны бла оноу партияны XXI съездинде чыгъарылгъанды. Аны ишине Владимир Путин да къатышханды.