Календарь событий

22 декабря 2023

Къудуретни сакълаугъа энчи эс бура

Бу материалны бизге Бийик тау-геофизика институтну илму къуллукъчусу, физика-математика илмуланы кандидаты Геккиланы Сафият жибергенди. Ол бу жазмасында адам улу табийгъатха къаллай заран салгъаныны юсюнден эсгертеди.

 

Буруннгулу чабакъ

1938 жылда 22 декабрьде Африканы къыбыла жанында тенгизде чабакъ тутуу бла кюрешген «Нерин» деген кемени  сюзе болгъанды. Аны ишчилери ол кюн Чалумна черек тенгизге тюшген жерде ауларын атып, 75 метр теренликден чабакъла чыгъарадыла.

Ариу адетлерибиз тыш къыраллада жашагъанланы да сейирлерин къозгъайдыла

Газетни бетлеринде кёп тюрлю оюмланы басмалай, соруула да бардыра туруучубуз. Алагъа окъуучуларыбыз аслам эс бурадыла, сора кеси оюмларын жазып бизге жибериучюдюле. Редакция, ол байламлыкъны юзмегенлей, элледе, шахарда жашагъанла бла шуёхлукъ жюрютюрге излейди. Окъуучуларыбызны оюмлары бизге багъалыды эмда газетибизни, сайтыбызны да окъуулу этеди. Бюгюн адет-тёрелерибизни юсюнден Улбашланы Саниятны материалын басмалайбыз.   

Таучуну бай къатыны

- Алло, алалы Таучуну кёрмегенмисе, тюнене деп бери  излейме, тапмайма?

Улутхачылыкъгъа къажау законодательствону къалай билгенлерин кёргюзтгендиле

Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну «Коррупция бла къажау кюреш бардырыуну халкъла аралы кюнюне аталгъан жумушланы толтурууну юсюнден» 232-чи буйругъуна тийишлиликде ведомствону ишчилери улутхачылыкъгъа къажау законодательствону къалай билгенлерин ачыкъларча жыл сайын болуучу тестирование ётдюрюлгенди.

Саламлашыуну да кесини энчи магъанасы барды

Саламлашыу адам улуну жашауунда магъаналы жерни алып келеди. Бурун заманлада къол тутуп саламлашыу мени сауутум жокъду, санга хата жетдирлик тюйюлме, деген магъананы тутханды. 

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

15 декабря 2023 г.                                                 №265-ПП

г. Нальчик

О внесении изменений в приложение № 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Информационное общество»

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

6 декабря 2023 г.                                                  №255-ПП

г. Нальчик

О внесении изменений в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики «Культура Кабардино-Балкарии»

Кредитни тёлемезге ким эркинди?

Мобилизациягъа тюшгенлеге эмда аланы юйюрлерине кредит каникулла бериу жаны бла федерал закон ишлейди. Бу амал бла къалай хайырланыргъа боллугъун ангылатыргъа сюебиз.

Тырныауузчулада иги кесек майдал

Кисловодскда каратени WKF тюрлюсюнден «Спорт клуб 5642» шахар жамауат организацияны башламчылыгъы бла ачыкъ эришиу бардырылгъанды. Анда аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясыны келечилери, 18 майдал къытып, битеукоманда эсепде биринчи жерге чыкъгъандыла.

Таулу тиширыуланы кертичиликлери – халкъны жашаууну баш шарты

Уллу Ата журт урушну жылларында юйюрлерин тутхан атала жерибизни немислиледен къорууларгъа кетгенде, юй бийчеле сабийлерин абызыратмай ёсдюргендиле. Кёпле сермешледе замансыз жоюлгъанда, анала балаларыны жюреклерин такъыр этмегендиле, ариу сёзлерине чулгъагъандыла, кечелени-кюнлени да тохтаусуз ишлегендиле.

Ишлери магъаналыды, жууаплыды

Электрокючню чыгъарыу эмда хайырланыучулагъа жибериу промышленностьда уруннганланы профессионал байрамлары – Энергетикни кюнюдю. Ол жыл сайын 22 декабрьде белгиленеди.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

15 декабря 2023 г.                                    №267-ПП

г. Нальчик

Жазылыу бюгюн бошалады, почтагъа барыргъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат!