Календарь событий

21 декабря 2023

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

18 декабря 2023 г.                                                     № 268-ПП

г. Нальчик

Владимир Путинни айырыу штабы ишин башлагъанды

Бюгюнлюкде къырал башчыбыз болуп тургъан Владимир Путинни айырыу штабы Москвада кесини ишин башлагъанды. Белгилисича, Путин март айда бардырыллыкъ президент айырыулагъа къатышырыкъды, деп билдиреди ТАСС.

Азияны чемпионатына къатышырыкъдыла

Каратени WKC тюрлюсюнден Россейни кезиулю онтёртюнчю кубогу бардырылгъанды, анга къыралны 16 регионундан эм кючлю 700-ге жууукъ спортчу къатышхандыла.

Жарыкъ кёллю эмда огъурлу адамланы жери

Малкъар эллени тарыхлары байды, аланы бир къауумлары къуралгъанлы эки жюз, юч жюз жыл болгъанлары окъуна барды. Халкъ Къазахстандан бла Къыргъыздан артха къайтхандан сора уа Жангы Малкъар бла Хушто-Сырт элле къуралгъандыла. Бюгюн Чегем аузунда чучхурла къатында орналгъан Хушто-Сыртны юсюнденди хапарыбыз.

«Хар ойнагъан ролюму да сюеме, ала хар бири да бир энчи магъананы тутадыла»

Алтууланы Халимат Малкъар къырал драма театрны эм фахмулу актрисаларындан бириди, быйыл ол сахнада аламат  оюнлары бла  къараучуланы къууандыргъанлы жыйырма жыл болады.

Киеу жёнгерле

Жангы юйюрле къурала, аны бла байламлы адетлерибиз тюрлене неда бизде жюрюмеген жангылары къошула барадыла. Ариу, алтын адет-тёрени сакълагъанла, билгенле да бардыла. Бизни борчубуз аллай адамладан къауумуна жолугъуп, хапар соруп, халкъгъа билдириргеди. Аладан бир къауумун бюгюн басмалайбыз.

Мыйыны жашырынларын билген Алий

Бизни халкъыбызда битеу да Россейде атлары айтылгъан алимлени атларын кёпле билмейдиле. Аны сылтауларындан бири: таулула махтауну сюймейдиле. Не къыйын ишни жалчытсала да, алгъа уа чыкъмайдыла, газетлеге, телевидениягъа чапмайдыла.

Жазылыу бошалыргъа эки кюн къалгъанды

Хурметли жамауат! «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.