Календарь событий

20 декабря 2023

Тау халкълада къарындаш деген атха тийишли болуу уллу намысды

 Нек эсе да, шёндю эр кишиле бир бирлерине: «Къарындаш», - деп сёлешедиле. Ол не бла байламлыды? Тау халкълада къарындаш деген атха тийишли ким болгъанды? Къысха статьяда бу соруулагъа жууапла берирге сюеме.

Жууукъ юлюшлени танышыулары

Ариу адетлерибиз сакълайдыла халкъыбызны энчилигин. Жамауатда хар элни къой союуу башха, деп сёз жюрюйдю. Алай болмаз ючюн, бу хапарны жазардан алгъа, хар ауушдан билимли адамлагъа жолугъуп, юйюр къурауну юсюнден ушакъ этилгенди. Ала айтхан затла бир ызгъа жыйылгъандыла.

НАЗЫ ТЕРЕКНИ САЙЛАРГЪА ТЫНЧ ТЮЙЮЛДЮ

Жангы жыл жууукълаша келгени бла тюкенледе эм базарлада назы терекчиклени сатып башлагъандыла. Ол байрамны баш шартларындан бири болгъаны себепли, аны хар юйюрде да жасаргъа итинедиле, алай назыны кертисими огъесе жалгъанымы иги болур?

Полис сатып алгъан сакъатлагъа себеплик

ОСАГО полис сатып алгъан сакъатла, аны ючюн тёлеген ахчаларыны экиден бирин артха къайтарыргъа боллукъдула. Аллай амал алагъа борчлу халда страхование этиу бла байламлы закон бла бериледи, деп билдиргендиле Къабарты-Малкъарда МФЦ-дан.

Халкъыбызны жашауунда мажюсюлюкню жери

Малкъарлыла муслийман диннге келгинчи, мажюсюлюкге толу ийнаннгандыла.  Анга шагъатлыкъ Аймуш, Суу Анасы, Кюн Тейри, Жер Тейри, Раубазы, Жангыз Терек, Дауле, Эрирей, Элия, Апсаты, Байрым дегенча тейрилени атлары халкъда кенг жюрюгенлери шагъатлыкъ этеди.  Ала халкъгъа болушлукъ этерге, жашау турмушларын игилендирирге онглары болгъан жигитледиле. Алагъа къуллукъ да аны ючюн этгендиле. Анга кёре, мажюсюлюкге табыннган халкъланы эстетика сайлаулары къаллай эди, деп  соргъанда, аланы жашаргъа болушуп, къыйынлыкъланы, зорлукъну хорлагъан мифле бла байламлы этгендиле.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

15 декабря 2023 г.                                                 №264-ПП

г. Нальчик

Об окончании пожароопасного сезона на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2023 году

ДОКУМЕНТЛЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

СОЮЗ «ФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №263-ПП/57-р

14 декабря 2023 г.                   г. Нальчик

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменения в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об Общественной палате Кабардино-Балкарской Республики"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

ШАРКЪ ДУНИЯНЫ ЗАКИЙИ

Шаркъны бек белгили адамларындан бири – персид эм таджик назмучу, алим, математик, астроном Омар Хайям туугъанлы быйыл 975 жыл болады. Аны аты шаркъ маданиятны белгиси болуп, ызындан келген кёплеге илхам бергенди.

Жигитни атын жюрютген орамда жашагъаныгъыз къаллай сезимле туудурады?

Республикабызны ара шахары Нальчикни кёп орамлары Журтубузну белгили адамларыны атларын жюрютедиле, аладан бирине Совет Союзну Жигити Байсолтанланы Алимни аты берилгенди. Ол туугъан жерлерин къоруулай ёлген комсомолчуланы эсгертмелери орнатылгъан майданда башланады. Батыр лётчикни атын жюрютген орамда жашагъан, ишлеген адамладан Жигитни юсюнден соргъанбыз, ала бу орамда тургъанлары къаллай сезимле туудургъанын билгенбиз.

 

Жангыз газетибизни къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об особо охраняемых природных территориях Кабардино-Балкарской Республики"

Энергетикле жангы амалланы хайырланадыла

«Россети Шимал Кавказ» компания хайырланыучулагъа таплыкъгъа деп былтыр «Свет онлайн» деген приложение чыгъаргъан эди. Аны хайырындан адамла электрокюч бла жалчытхан предприятияда жумушларын терк эмда женгил тамамларгъа боллукъдула. Анга кирип, ток ючюн тёлерге, счётчикни кёргюзтюулерин жиберирге эмда аланы кёз туурада тутаргъа онг барды. Приложенияны GooglePlay эм AppStore онлайн-тюкенледе излегиз.