Календарь событий

19 декабря 2023

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "Об установлении коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда в Кабардино-Балкарской Республике, на 2024 год"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

Репетиторла: хайырындан хатасы оза болурму?

Не заманда да школлада иги, аман окъугъанла да болгъандыла. Совет жыллада къарыусузлагъа болушуучу эдиле. Алай бусагъатда кёпле сабийлерин репетиторлагъа жюрютедиле. Ол игимиди, аманмыды? Аны юсюнден Нальчик шахардан орус тилден бла литературадан устаз Чочайланы Аслижан айтханды:

Къууанчыбыз къууанч халда озса

Ёмюрлени саркъыуунда халкъыбыз кёп къыйынлыкъланы сынай келгенди. Урушла, ауруула кирип, кёплени къыргъандыла. Ёмюрледе жашап тургъан жеринден зор бла да кёчюрюлгенди. Башха миллетлеге къошулуп, жутулуп, жокъ болуп къалыр чекге да жетген эди. Алай тохташдырылгъан жорукъланы сакълагъаныны хайырындан бюгюнлюкде жерине ие болгъанды, айныуну жолунда да барады. Аладан бири уа – юйюр къурауду.

Акъ сёзню огъурлу кючю

Поэзия жер башына не кюн жаратылгъанын айтхан, айхай да, къыйынды. Болсада аны дунияны биргесине къуралгъан сунама. Алай хычыуунду аны гыллыуун сезген, тизгинледе поэт къайсы сёзню къалай хайырланнганына эс бургъан. Тилибизни кючюне, аны башхалагъа ушамагъан шатыклыгъына сюйюннген. Нек дегенде ол барыбызгъа да къудурет берген байлыкъды.

Жырсыз, тойсуз халкъ – халкъ болмаз

Халкъыбызны ийнагъы «Балкария» фольклор-этнография къырал тепсеу ансамбль къуралгъан кюнден башлап бюгюнлюкге дери бизни жюреклерибизни жарытханлай, къууандыргъанлай келеди. Быйыл ол къуралгъанлы 35 жыл толады. Аны бла байламлы ансамбльни тарыхыны юсюнден материалланы басмалагъанбыз. Аладан бирин а кесини заманында той къауумну юбилейлеринден бирине КъМР-ни халкъ поэти Мокъаланы Магомет жазгъан эди. Ол тарых магъаналы материалны бюгюн эсгерирге сюебиз.

Фахмулулукълары бла кёплени сейирге къалдыргъандыла ала

Битеу къыралгъа белгили хореограф, Россейни халкъ артисти, Къабарты-Малкъар Республиканы халкъ артисти, Чечен-Ингушетияны халкъ артисти кёп жылланы «Балкария» къырал фольклор-этнография ансамбльни художестволу башчысы болуп  тургъан Улбашланы Мутайгъа быйыл  республиканы жамауаты 100 жыл толгъанын  белгилегенди.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О признании утратившей силу статьи 22 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О градостроительной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"

«ЗАМАННЫ»-хар таулу юйюрге!

Хурметли жамауат!