Календарь событий

18 декабря 2023

Билимде, юйретиуде, шуёхлукъ жюрютюуде да - юлгю

Аппайланы Макарны жашы Аскер къарачай-малкъар тилни тинтиуню мурдорун салгъан алимледен бириди.

Заманында эс бурулса, ауруу да сел болур

Нальчикде сабийлени билимликлерине себеплик этген арада тюрлю-тюрлю кружокла, дерсле бардырыладыла. Алгъаракълада уа анда республикада биринчи болуп «Аутус» деген айныуларында энчиликлери болгъан сабийлеге комплексли эм интенсив реабилитация ара ишин башлагъанды.

«Къаллай бир сюйсенг да аша»

Бахчабызда ёсген тахта кёгетлени не хайыры болгъанын тынгылы билмейбиз. Врач-диетолог Доттуланы Фатима хобустаны юсюнден айтханды:

Къылыкълары, жашаулары бла да юлгюлюле

Абадан тёлюбюз – ала жаланда юйюрлерини, тукъумларыны угъай, саулай халкъыбызны берекетидиле. Къарт атабызны бла ыннабызны эсинге тюшюре, жашауунгу эм насыплы чакъларына акъылынгда къайтаса. Ынналарыны бла аппаларыны къатларында ёсген сабийле бютюн насыплы болгъанларына да дагъыда бир кере ийнана, сагъышынгда ныгъышларыбызда къартла кёп болурларын излейсе.

На предстоящих выборах «Единая Россия» поддержит Владимира Путина

"Единой Россией" единогласно принято решение поддержать выдвижение Владимира Путина в качестве кандидата на пост президента на предстоящих выборах 2024 года.

Терек бахчалыкъны айнытыргъа алланып

Быйыл Къабарты-Малкъарда, алгъадан чыгъарылгъан эсеплеге кёре, жемиш бла наныкъдан 700 минг тонна жыйылгъанды. Ол былтыр бу заман бла тенглешдиргенде, 2,6 кереге кёпдю. 

Технологияланы айнытханланы белгилерикдиле

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков бу кюнледе «Къабарты-Малкъар Республиканы къырал саугъаларыны юсюнден» законнга тюрлениуле кийиргенди. 

Кезиулю жетишим

Белгили жерлешибиз Цийкъанланы Мухадинни жашы Мухамед Къыргъызстанны Правительстувосуну экономика соруула жаны бла жамауат кенгешчисини къуллугъуна салыннганды.

ДОКУМЕНТЛЕ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "О добровольной пожарной охране в Кабардино-Балкарской Республике"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в статьи 11 и 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О государственных наградах Кабардино-Балкарской Республики"

Почтагъа барыргъа унутмагъыз!

Хурметли жамауат! 

Интернетде сакъ болугъуз!

РФ-ни СК-сыны КъМР-де следствие управлениясы сабийлеге интернетде къоркъуусузлукъну жорукъларын эсгертеди.

Къыралны башчысына ышаннгылылыкъ ёсгенди

РФ-ни Президенти Владимир Путиннге ахыр ыйыкъда россейлилени жанындан ышаннгылылыкъ 0,8 пунктха ёсгенди эмда 79,34 процентге жетгенди. Ол 4-10 декабрьде ВЦИОМ бардыргъан соруудан сора ачыкъланнганды. Тинтиулеге 1,6 минг адам къатышхандыла.