Календарь событий

17 декабря 2023

Айбат къумач

Бу жашауда болгъан ачыулу ишни юсюнден бизге хурметли окъуучубуз Темуккуланы Адил жазады. Аны магъаналы хапарларын биз газетибизде терк-терк басмалай турабыз. 

Аны жашаууну иши

Халкъыбызны санатыны бла маданиятыны ёсюулеринде кёплени къыйнлары барды. Ол уллу, кенг жюрекли адамла, фахмулу болгъанларындан сора да, миллетлерини алларында бийик, жууаплы борчларын ангылагъанладыла.