Календарь событий

16 декабря 2023

Маданиятыбызны айныуу умутландырады

Бюгюннгю заманда таулу миллетни маданияты не халдады? Алгъын  заман  бла  тенглешдиргенде,  иги жанынамы тюрленнгенмиди? Аны юсюнден штатда болмагъан корреспондентибиз Мызыланы Мажир былай оюмлайды:

«Къыралны ичинде, тышында болумну да терен ангылагъанын кёргюзтгенди»

КъМР-ни Парламентини башчысы Татьяна Егорова РФ-ни Президенти Владимир Путин бла «тюзюнлей эфирни» юсюнден оюмун билдиргенди: 

Жангыртыу ишлени болжалгъа салмазгъа чакъыргъандыла

Терк районну башчысыны къуллугъун толтургъан Асланби Хуштов, районну прокурору Заур Нагацуев бла бирге, миллет проектлени эмда къырал программаланы чеклеринде муниципалитетни тийресинде къайсы объектледе не зат этилгенине къарап чыкъгъандыла.

Жолла къоркъуусуз эм айбат болурча

Жыл сайын «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектге кёре, Къабарты-Малкъарда жолла мардала келиширча аслам иш тамамланады.  Ол санда быйыл Нальчикде 15 километр чакълы бирде он жолгъа тынгылы ремонт этилгенди. Ала жамауат аслам хайырланнган, билим бериу, медицина, вокзал эм башха социал магъаналы объектле орналгъанладыла.  

Эм игилени белгилегендиле

Нальчикни маданият айнытыу арасында КъМР-ни Миллетлени ишлери эм жамауат проектле жаны бла министерствосу 2023 жылны эм иги коммерциялы болмагъан организацияланы (НКО) белгилегенди. 

Алимни аты ёлюмсюз болур ючюн

Бизни миллет кесини тарыхын, адет-тёрелерин, ниет хазнасын ёмюрлени теренинден багъалай келгенди. Жазмабыз болмагъанда, аууздан ауузгъа, тёлюден тёлюге ётдюрюп кёп таурухла, жигитлик жырла, нарт сёзле, элберле бизни ёмюрге дери сакъланнгандыла. Тарыхыбызны эм аны айныууна къыйын салгъанланы юслеринден кесини кёз къарамы бла бизни штатда болмагъан корреспондентибиз Мызыланы Мажир шагъырей этеди.

Заман аз къалгъанды

Хурметли жамауат!

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

У К А З

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Об организации деятельности ситуационного центра Главы Кабардино-Балкарской Республики

«Билимими туугъан жеримде хайырланыр умутлума»

Жаш тёлюбюз не жаны бла да жетишимли бола, окъууда, ишде да кеслерини атларын иги бла айтдырсала, аланы ёсдюргенле, юйретгенле бла бирге биз да къууанабыз эмда кёлленебиз. Бюгюнлюкде билим бериуде болгъан тюрлениулени себепликлеринден аланы къыралыбызны жер-жерлеринде билим алыр онглары да барды. Танг кесеги уа ара шахарыбызны бийик окъуу юйлерине киредиле. Аладан бири уа хасаниячы къыз Чочайланы Марьянады.