Календарь событий

15 декабря 2023

«Жангычылыкълагъа юйреннгенлей турама»

Кеслерини билимлерин, заманларын, битеу да билген амалларын жамауатдан аямай, сайлагъан усталыкъларына кертичилей къала, ыспасха, ыразылыкъгъа тийишли бола ишлегенлерибиз асламдыла. Бютюнда республикабызны больницаларында анестезиологланы кёбюсю таулу жашларыбыз бла къызларыбыз болгъанлары уа бизни кёллендиреди эмда ышандырады. Аладан бири уа Ахматланы Русланды.

Къутхарыучула жараула бардыргъандыла

Быйыл Къабарты-Малкъарны курортларына бир миллион бла эки жюз минг адам келип  солугъандыла, саулукъларын игилендиргендиле. Бу тарих ёсюп барлыгъы кимге да баямды, аны себепли туристлени къоркъуусузлукъларына аслам эс бёлюнеди: Россейни МЧС-ини ишчилери усталыкъларын ёсдюредиле, жараула бардырадыла.

Кёплени сейирге къалдыргъан таула

Быллымда жашагъан Беккиланы Омар редакция бла дайым байламлыкъ  жюрютеди. Бюгюн аны кёп болмай битеу дунияда Тауланы кюню белгиленнгени бла байламлы, ол темагъа жораланнган материалын басмалайбыз.

Къырал себепликни мадарлары кенгертиледиле

Энчи аскер операциягъа къатышханлагъа къошакъ къырал себепликни мадарлары кийирилгендиле, аналыкъ капиталны хайырланыргъа жарагъан тизме кенгертилгенди, къыралда саулукъларына кёре чекленнген онглары болгъанлагъа реабилитацияны бирикдирилген системасы къуралады. Къырал дума бу кюнледе къабыл кёрген законланы магъаналарын ангылатабыз.

Жашауун тилчилик бузгъанды

Совет властьны оноучуларыны хаталары жетгенле миллетде кёп болгъанларын барыбыз да уста билебиз. Ол кезиуде жалгъан дау бла тутмакъны сынагъанладан бири Мырзаланы Даутону жашы Жарашты эди. Алай, барыбыз да ангылагъандан, битеу аллай жарсыулу  ишле асламында тийресинде сюймегенлерини тил этиулеринден болгъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

11 декабря 2023 г.                                    №260-ПП

г. Нальчик

МАРИЯМНЫ КЁРМЮЧЛЕРИ

Ахыры. Аллы 14 декабрьде чыкъгъанды.

 Бахчаларындан картофну, нартюхню ахшы тирлигин жыйгъандан сора да, ала тереклеринден да алманы, кертмени, эриклени да болмагъанча кёп жыя эдиле. Аланы бахчаларында ёсген эрикле уа – акъ, уллу, татыулары да бал кибик. Аллай терек бахчалары элде хазна кишини жокъ эди.

Бир жол кюз артында школда устаз окъуучулагъа:

Элде жашагъанлагъа себепликле

 Къабарты-Малкъар Республиканы жаш тёлюню ишлери жаны бла министерствосуну эм Россейни элде жаш тёлюсюню биригиуню болушлугъу бла КъМКъАУ-да Эл жаш тёлюню Шимал Кавказ «Команда 5642» деген форуму болгъанды. Аны баш мураты элледе уруннган жаш адамлагъа себеплик этерге, аланы тутхан ишлерин айнытырча амалла къурауду. Программагъа семинарла, регионла бла бирлешип этген оноула киргендиле эм анда Росмолодёжьну грант эришиулерине къошулургъа кереклиси белгиленнгенди.

Магъаналы жумушха уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!