Календарь событий

14 декабря 2023

Глава КБР прокомментировал итоги Прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным

Глава КБР Казбек Коков прокомментировал итоги Прямой линии с Президентом РФ Владимиром Путиным, которая продолжалась более 4 часов и была совмещена с большой ежегодной пресс-конференцией.

«Орайда» айтыу адет къайдан чыкъгъанды?

«Орайда» деген сёз къалай жаратылгъаныны юсюнден Малкъарда, Къарачайда да башха-башха хапарла жюрюйдюле. Алай аны баш магъанасы тюрленмейди. Къарачайдан Томпаланы Алибек ол хапарны бир тюрлюсю бла шагъырей этеди бизни. Ол да аны къарт атам Ёзденланы Локъманны жашы Томпадан (1895-1982) эшитгенди.

 

Огъурлу ёхтемликде къагъыт бетге себилген тизгинле

Сынаулада адамлыкъны бла фахмулулукъну сакълай билиу  ол инсанны энчи сайлауу бола болур. Туугъан жерге термилиу да – ол къадарны бек уллу сынауларындан бириди. Ол къыйын сынауну ётгенледен бириди халкъ сюйген назмучубуз Къудайланы Маштай. Аны жашау эм чыгъармачылыкъ жолу игиликге деп урунууну эм тюнгюлмеуню юлгюсюдю. Аны юсюнден КъМР-ни халкъ поэти Беппайланы Муталип тынгылы материал жазгъанды алгъын жыллада, аны басмагъа хазырлап беребиз.

Миллет газетибизни сансыз этмейик

Хурметли жамауат!

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

7 декабря 2023 г.                                     №258-ПП

 г. Нальчик

Къулийланы Къайсын атлы адабият салон

Алгъаракълада Къашхатауну Маданият юйюнде Къулийланы  Къайсын атлы адабият салон ачылгъанды. Ачылыугъа къуллукъчула, поэтни чыгъармаларын сюйгенле, сабийле да аслам келгендиле. Тюбешиуню аллында Къулбайланы Бэлла араны къураргъа амал этгенлеге жюрек ыразылыгъын билдиргенди. Бу ахшы жумушха къуллукъчула, эллиле да къууанып болушханларын айтханды. Аланы санында уа Санкт-Петербургда жашагъан бир жерлибизни, Россейни сыйлы къурулушчусу Чыпчыкъланы Русланнга энчи ыспас этгенди.

Сабийге грипп тиймезча амалла

 

Школда классны жартысы ауруп, келмей турадыла, садикледе да грипп жайылып барады. Иммунитетге къалай болушургъа боллукъду,  температура кётюрюлген эсе, не этерге керекди? Быланы барысыны юсюнден да биз Огъары Малкъарда больницаны баш врачы Чаналаны Аслижан бла ушакъ этгенбиз.

 

МАРИЯМНЫ КЁРМЮЧЛЕРИ

Мариям ол заманда алыкъа алай уллу къыз да тюйюл эди. Школну бешинчи классында окъуйду. Аны къарындашы Азамат а андан бир жылгъа гитчеди. Ала экиси да, аналарына болуша, бахчада ишлерге бек сюйюучю эдиле. Ким биледи, тирликни кёплюгюнден, игилигинденми, огъесе, аналарына болушургъа сюйгенденми, жаз башы эртте келип, къар эригенлей окъуна, бахчагъа кирип, кюз артында ахыр чапыракъла терекледен акъгъынчы бахчада жубаннганлай турур эдиле.

Чайны кюню

Жыл сайын 15 декабрьде кёп къыраллада Чайны кюнюн белгилейдиле. Барыбыз да билген, кёплерибиз кюннге бир ненча кере сюйюп ичген чай Camellia sinesis деген битимден этиледи. Ол адамны тирилтеди, къарыу береди, кёп тюрлю ауруулагъа хорлатмазгъа себеплик этеди.

«Сабийлени жетишимлери ата-аналаны къууандырады»

Элбрус районда аскер искусстволаны «Барс-Тырныауз» академиясында жарау этгенлени жетишимлерини юсюнден газетибизде дайым басмалагъанлай турабыз, ала битеукъырал, халкъла аралы даражалы турнирледе хорлагъанланы къауумуна къошулмагъанлай хазна къалмайдыла. Клуб кеси уа 2018 жылда Этезланы Владимирни башламчылыгъы бла ачылгъанды. Анда всестилевой каратеге, къатыш единоборстволагъа (ММА) эм спортну талай башха тюрлюсюне юйретедиле.