Календарь событий

11 декабря 2023

Дых тау

Белгилисича, 11 декабрь Тауланы халкъла аралы кюнюдю.

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну алгъышлауу

КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну Ленин орденли, Къызыл Байракълы, Суворов эмда Богдан Хмельницкий атлы 503-чю гвардиялы мотострелковый Фастовский полкну къуралгъан кюню бла алгъышлауу

Бюгюн Ленин орденли, Къызыл Байракълы, Суворов эмда Богдан Хмельницкий атлы 503-чю гвардиялы мотострелковый Фастовский полк къуралгъан кюнюн белгилейди.

Игилени хапары

«Эрден туугъан эр!» – деучю эдиле Байсолтаннга. Ол хапары тёгерекде кенг жайылгъан, аты жигитлик жырлагъа, кюйлеге кирген Къантемирни атасына тийишли жангыз уланы эди.

Хайырлымыды, уулумуду сатып алгъан ашыбыз?

Биз энди базарда айтылгъаннга да, тюкенледе этикетлада жазылгъанлагъа да ийнанмайбыз. Ууланып, врачланы болушлукъларын излегенден сора, ийнаныу-ышаныу жокъ болады. 

Почтагъа барыргъа ашыгъыгъыз

Хурметли жамауат!                                                                                                           

Газ урлагъанла тазир тёлерикдиле

«Газпром межрегионгаз Нальчик» компанияны специалистлери, жер-жерли администрацияланы келечилери бла бирге быйыл Къабарты-Малкъарда 4200 чакълы юйде болгъандыла. Ала бары да газ ючюн борчлары болгъанла эдиле. Тёлеулени заманында берселе, ол кеслерине иги боллугъун ангылатыргъа кюрешгендиле контролёрла. Дагъыда шёндюгю амалла, ол санда онлайн-сервисле бла да шагъырейлендиргендиле.

Предпринимательлеге право жаны бла болушлукъ

Гитче эмда орта бизнес бла кюрешгенле юридический жаны бла консультацияланы хакъ тёлемей алыргъа боллукъдула. Алагъа аллай онг МСП Корпорация ачхан «Правовой гид» платформада бериледи, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосундан.

Иесиз итле къышда орамда къаллыкъ тюйюлдюле

Нальчикде 130 хауле итге юй хазырды. Хау, биринчи хапар 500-ню юсюнден бара эди: шахар администрацияда билдиргенлерине кёре, къурулуш энтта да бардырыллыкъды, баям, жууукъ жыллада орамлада ашсыз-суусуз айланнган иесиз итле боллукъ тюйлдюле.

 

Миллет маданиятыбызгъа жюреклеринден къайгъыргъанла

Тырныауузну Къулийланы Къайсын атлы маданият юйюнде орналгъан краеведение музейде дайым да кёрмючле бла экскурсияла бардырыладыла, тематикалы жыйылыула ётедиле, жарыкъландырыу эм юйретиу жумушла тамамланадыла. 

«Артистни кёзю, акъылы да энчи халда жютю болургъа керекдиле»

Къулийланы Къайсын атлы Малкъар драма театрны фахмулу артисткаларындан бири Таппасханланы Галимады. Аны бла бирге биз ненча кере жилягъанбыз, ненча кере къууаннганбыз! Галима Искусстволаны Шимал-Кавказ институтун бошагъанды.

Алчы жерледе - спортчуларыбыз

Нальчикде ВТФ тюрлюсюнден Элбрусну кубогу бардырылгъанды, анга къыралны 22 регионундан 650 жаш эм абадан спортчу къатышхандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в Закон Кабардино-Балкарской Республики "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Кабардино-Балкарской Республике"