Календарь событий

07 декабря 2023

Жаяу жюрюгенлени къоркъуусузлукълары жолланы халына кёреди

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында жолда жюрюуню жорукълары (ПДД) къалай толтурулгъанларын сюзгендиле. Жыйылыуну палатаны жамауат къоркъуусузлукъ, законлукъну сакълау эм ОНК-бла байламлыкъла жюрютюу жаны бла комиссиясы бардыргъанды, анга Къыралавтоинспекцияны управлениясыны, Къабарты-Малкъарны Транспорт эм жол мюлк, Жарыкъландырыу эм илму министерстволарыны, Нальчикни администрациясыны келечилери къатышхандыла.

«Таулада тинтирге тийишли жерле асламдыла»

Бизни жаш тёлюбюзню санында табийгъатны сюйген, аны сакълар ючюн амал этгенле бардыла. Моллаланы Малика аллай инсанларыбыздан бириди.  Ол кеси Огъары Бахсанданды, ариулукъну арасында жашагъаны себепли гитчелигинден да табийгъат бла байламлы билим алыргъа итиннгенди. КъМКъУ-ну биология бёлюмюн тауусханды, РАН-ны Тау этеклени тийрелерини экология жаны бла А.К. Темботов атлы институтуну илму къуулукъчусуду. КъМР-ни Башчысыны жаш алимлеге илму эм инновацияла жаны бла саугъасыны лауреатыды, алгъаракълада уа агъач мюлкге жораланнган илму ишин къоруулап, биология илмуланы кандидаты болгъанды. Малика Шимал Кавказда нарат тереклени тинтген биринчи алимди. Бюгюн ол бизни ушакъ нёгерибизди.

«Газет тёлюлени араларында байламлыкъ сакълагъан кючдю»

Жаникаланы Алимат Каменка элни почтасында ишлегенли онтёртюнчю жыл барады.

Ызын тапхан, ёзюн табар

Газетибизни бетлеринде огъурлу, юлгюге тийишли юйюрлени юслеринден жаза, билдире турабыз. Къадарларын ачыкълайбыз, халкъгъа баям этебиз. Аллайларыбыз а къайсы эллерибизде да бардыла. Бу хапарыбызда Кёнделенден Черкесланы Исмайылны юйюрюню юсюнден айтайыкъ.

Миллетни жашауу бла байламлы оноуланы халкъ кеси чыгъаргъанды

Быйыл Къабарты-Малкъарны Парламенти  къуралгъанлы 30 жыл толады. Кюз артында бу тарых магъаналы байрамны чеклеринде тюрлю-тюрлю жумушла, къууанчлы ишле бардырыллыкъдыла. Биз а газетни бетлеринде республиканы законла чыгъарыучу органыны тарыхыны, шёндюгю кезиуде  болумуну юслеринден билдирирге сюебиз.

Банкны атындан хыйлачы сёлешсе

Телефон бла сёлешген хыйлачыла адамланы неда этип алдатыргъа кюрешедиле. Специалистле ала къаллай амалланы хайырланыучуларыны юсюнден айтадыла.

Къурулушчуланы къыйынларыны эсеби – Тырныаууз бла Минги тау айбатланнганы

Къурулушчуланы юслеринден айтханда, эм алгъа, эсинге бурун жыллада алыкъа алай белгили болмагъан тау жерде, Бахсан сууну жагъасында, граждан эм промышленный объектлени ишлегенле келедиле. Ала къарыуларын аямай кюрешгенлерини хайырындан гитче тийре аты уллу къыралгъа айтылгъан Тырныаууз шахар, Минги тау а – турист эм тау-лыжа ара болгъандыла.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О регулировании отношений в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

Облигация - ол не затды?

Облигация – борчлу багъалы къагъытды. Энчи айтханда, къыралгъа неда бизнесге берилген кредитге саналады. Компания (биржаны болушлугъу бла) сизден ёнкючге, сёз ючюн, 95 сом алып, бир жылдан 100 сом къайтарыргъа сёз береди.