Календарь событий

06 декабря 2023

Битеу соруулагъа тийишли эс буруллукъду

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков Россей Федерацияны Президентини Шимал-Кавказ федерал округда толу эркинликли келечиси Юрий Чайканы ВКС халда гражданланы энчи приёмун бардырыууна къатышханды.

Архив документле хар кимге да ачыкъ болгъандыла

Дуния башында бек къанлы эм кюйсюз Уллу Ата журт урушну тарыхы толусунлай тинтилгенди, аны жашырынлыкълары барысы да ачыкъ болгъандыла деп шарт айтырча тюйюлдю. Сёз ючюн, бир-бир тарыхчыла Уллу Ата журт урушну кезиуюнде батырлыкълары, кишиликлери ючюн СССР-ни Жигити деген атха жыйырмагъа жууукъ таулу аскерчи тийишли кёрюлгенди, алай халкъ кёчюрюлгени ючюн саугъала берилмей къалгъандыла,  деп жазадыла. Ким биледи, келир заманда тарых тюзлюк тохташдырылып, ала иелерин табарла.

«Уллу юйюрде ёсген мадарымлы болады»

Биттууланы Илияс Къазахстанда атасы Къаншау бла анасы Элбайланы Хаждаутну къызы Радимханны уллу юйюрюнде туугъанды. Бюгюнлюкде он юч сабийден туугъанланы, туудукъланы да бирге алсанг, Биттууланы юйюр малкъар халкъда эм уллугъа саналады. «Алгъын Заюково элде къабартылылада бир юйюрню онжети сабийи болгъанды. Аладан сора республикада бизни юйюр тергеле эди эм кёп сабийи болгъаннга», - дейди Илияс бизни бла ушагъында.

От тюшюуден сакъланыр ючюн – билдириу система

От тюшгени бла байламлы къыйын болумланы, алада ачыгъан адамланы санын азайтыр мурат бла МЧС-ни регионда надзор эм профилактика иш жаны бла инспекторлары муниципалитетни келечилери бла Бахсан районда от тюшгенини юсюнден билдирген системаланы орнатхандыла. 

Тирилик, къарыу берген ашла

Кюзде эмда къышда адамны ашы башха-башха продуктладан бютюнда бай болургъа керекди. Алай болса, ол вирус ауруулагъа жукъмазча, стрессге хорлатмазча къарыу алады, кеси да тирирек болады.

Жаныча сюйген Ата журтуну азатлыгъы аны баш мураты эди

Алгъыннгы номерибизде биз Чеченланы Шамилни, Уллу Ата журт урушну ветераныны, кеси заманында Зокаланы Келлетни юсюнден жазгъан материалын хазырлап басмалагъан эдик. Келлетни уа Хамза деп къарындашы болгъанды, ол да аныча жигит, батыр, ётгюр жаш. Къарындашладан бирин айтып, бирсисини атын сагъынмай къойсакъ, тюз боллукъ да болмаз. Ол мурат бла беребиз бу материалны да басмагъа, Хамзаны бетинде битеу Уллу Ата журт урушда Хорлам келтирирге болушхан аскерчилерибизни хурметлерин этип, аланы эсгерип. Бир киши да унутулмагъанды, бир зат да унутулмагъанды, ёмюрюк жигитлиг а эсибизден кетерик тюйюлдю.

 

Сёзю баргъан адам эди ол

Халкъым ючюн дей, аны сейирин къоруулай, азап чекген, жанларын-къанларын аямагъан жашланы юслеринден айтханда, айхай да, ол тизгинни ал сатырында баргъанладан бири, сёзсюз, Улбашланы Элмырзаны жашы Келлетди. Ол кёп сермешледе да болгъанды, уллу къуллукълада да ишлегенди. Ахырында «къара чёпге» тюшюп, жоюлуп кетгенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ УКАЗЫ

У К А З

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ БАШЧЫСЫНЫ

У К А З Ы

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  

Жангы школ газ бла жалчытылынады

«Газпром газораспределение Нальчик» компанияны ишчилени «Восточный» микрорайонда ишленнген жангы школну котельнясына газ тартып бошагъандыла. Ала ары созгъан быргъыны узунлугъу юч жюз метрге жетеди.