Календарь событий

05 декабря 2023

Тюрлене баргъан дунияда макъамны кючю бла адамлыкъны сакъларгъа

Саратовну Л.В. Собинов атлы консерваториясыны композиция бла музыка теория кафедрасыны выпускниги, жаш композитор Малкъандуланы Ахматны эм уллу ишлеринден бири «Откровение» деген альбомуду.

«Заман» хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!

Биз кюн сайын республикабызда тамамланнган ишлени газетни бетлеринде ачыкълайбыз, халкъыбызны тарыхын, маданиятын, къууанчларын, жарсыуларын, ниетлерини бла муратларыны юсюнден дайым материалла басмалайбыз.

Биз миллетибизни айтхылыкъ адамларын унутулуп къалмазлыкъларыны къайгъысын кёребиз, алагъа махтау беребиз, жаш тёлюбюз окъуулу, адепли, жетишимли болуруна себеплик этерге, аны огъурлу жумушлагъа кёллендирирге кюрешебиз, ахшы адет-тёрелерибизни, ана тилибизни сакълаугъа энчи эс бёлебиз.

Жолда жюрюуню жорукъларын билмеген сабийле ючюн жууаплылыкъны – абаданлагъа

Жолда жюрюуню къоркъусузлугъуну жорукъларын бузгъан сабийлени ата-аналарын жууапха тартыргъа боллукъдула. Быллай сынауну Москвада бардырыргъа мурат барды, деп билдиредиле «Российская газетада». 

Адамланы жашауларына къоркъуу болмазча

 МЧС-ни жер-жерли бёлюмюню инспекторлары от тюшюуге къажау-къутхарыу служба бла бирге Черек районну халкъны социал жумушларына къарагъан комплексли арасында болгъандыла. 

Къадарларына шукур эте жашайдыла

Бизни абадан тёлюбюз, ёсюп келгенлерибизни алларында бара, не заманда да, жаланда юйюрлерини огъесе эллерини берекети болуп къалмай, саулай миллетибизни да байлыгъыдыла. 

КъМР-ни Башчысы Казбек Коков соруулагъа жууапла берликди

Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков 7 декабрьде, орта кюнде, «тюзюнлей ызны» бардырлыкъды.

Сабийлени дарманла бла жалчытыугъа бюджет фонд жууаплыды

Аз тюбеген, артыкъда къыйын, жашаугъа къоркъуулу аурууладан къыйналгъан сабийлени дарманла бла    «Круг добра» бюджет фонд жалчытырыкъды.  Ол жаны бла тюзетиуле «РФ-де инсанланы саулукъларын сакълауну юсюнден» федерал законнга кийириледиле.

Орус алимни таулула тансыкъ болуп сакълагъандыла

«Бизни таулу элледе энди иги таныйдыла, хар юйде да къууанып сакълайдыла, жашагъан жерлерин, юй кереклени, жамычыланы къалай тикгенлерин букъдурмай кёргюзтедиле, миллет тепсеулеге юйретедиле…»

Окъуучуларыны жетишимлери аны уллу къууанчыдыла

Устаз, баям, уста деген сёзден чыкъгъан болур. Алай эсе уа, ол билимли, терен акъыллы болгъанындан сора да, окъуучуларын ёз сабийлеринча сюерге керекди. Бызынгы элни орта школунда малкъар тилден бла адабиятдан устаз Гаммаланы Хызырны къызы, Чочайланы Нажабат аллай ышанлы инсанды. Аны республикада кёпле таныйдыла.

 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПАРЛАМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПАРЛАМЕНТИНИ

Б Е Г И М И

О Законе Кабардино-Балкарской Республики "О внесении изменений в статьи 1-2 и2 Закона Кабардино-Балкарской Республики "О налоге на имущество организаций"

Парламент Кабардино-Балкарской Республики п о с т а н о в л я е т:

Тамблагъы кюнюбюзню бюгюннгю мурдору ёз тилинде сёлешген юйюрдю…

Кёп  таулу сабийле ана тиллерин билмейдиле. Аны бла бирге юйюр къурамагъанла да кёп. Къурагъанланы араларында уа  оруслу, къабартылы, башха миллетлени адамларын сайлагъанла аз тюйюлдюле. Совет жылладан бери башха миллетли жаш адамла юйюр къурасала, анга къарс ургъан, къууаннган тёреди.