Календарь событий

02 декабря 2023

«Азыкъны татыулу болгъанын бла болмагъанын ийисинден ангылайма»

Тутхан ишинде бийик жетишимлеге жеталгъан халкъыны атын иги бла айтдыргъан жашларыбыздан бири Чеченланы Бисоду. Ол Шимал Кавказны аш этиучюлерини ассоциациясыны президентиди.  Россейни, Къазахстанны, Белоруссияны Миллет гильдиясыны шеф-поварларыны бла Россейни Кулинар ассоциациясыны келечисиди, «Русский шеф» дегенни резидентиди. Аны бла чекленмей, таулу жаш Россейде эм бийик даражалы регион ашхананы айныууна уллу себеплик этгени ючюн «Кавалер Знака Достоинства» деген атха тийишли болгъанды. Бисо Италияда, Тюркде, Египетде, Къазахстанда да белгили поварды.

 

Жукъусу болмагъанны саулугъу бузулады

Хар бирибиз да билебиз татлы жукъласакъ, кючюбюз-къарыуубуз кёп болады, жукъубуз къуруса уа, ауанагъа ушайбыз. Жукъуну хайырлыгъыны юсюнден Москвада ишлеген врач Къойчуланы Шамил бла ушакъ этгенбиз:

 

Альпинизм - ниетлери, къарыулары да кючлюлени сайлаулары

Альпинизм спортну эм къоркъуулу тюрлюлеринден бирине саналады. Аны ниетлери кючлю, къарыулу, чыныкъгъан, жангы бийикликлеге ёрлер ючюн, жанларын аямазлыкъ адамла сайлайдыла.

Предпринимательле бла тюбешиу

Къабарты-Малкъарда «Мени бизнесим» арада предпринимательле бла тюбешиу бардыргъандыла кёп болмай. Анга «Мени халал бизнесим - 2023» деген Битеуроссей конкурсну регионда кезиуюнде хорлагъанланы чакъыргъан эдиле. 

Жигитлик унутулмайды

Жылла озгъанлыкъгъа, Уллу Ата журт урушда жан берген жигитлерибизни атлары унутулмагъанлары жюреклеге асыуду. Биз адам улу жыйыннга санала эсек, жигитликни, батырлыкъны, аны бла бирге биз бюгюнлюкде жашар ючюн жанларын-къанларын аямагъан инсанларыбызны унутургъа эркинлигибиз жокъду. 

Бизнесге учуз кредитле

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосу «1764» деген учуз кредит программасыны быйыл ал он айгъа эсеплерин чыгъаргъанды. Аны хайырындан Къабарты-Малкъарда гитче эмда орта предприятияла (МСП) 750 миллион сом къоллу болгъандыла.

Узун жашауну жашырынлыкълары недеди

Адам улуну жашауу узундан-узун бола барады. Аны бла байламлы кёп тюрлю оюмла жюрюйдюле, ол санда заман терк барады, ол себепден къартлыкъ да кечиракъ келеди деп. Аны бла байламлы федерал басмалада болгъан билдириулени жыйгъанбыз, аны бла сизни шагъырей этебиз.

Каратени бир тюрлюсюнден – онбир майдал

Адыгеяны Майкоп шахарында каратени бир тюрлюсюнден битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга къыралны 23 регионундан 700-ден аслам адам къатышхандыла. 

«ЗАМАННГА» жазылыу къыстау барады

«Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, айтхылыкъ адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.