Календарь событий

01 декабря 2023

«Умутну юзерге жарамайды»

Бардыла алыкъа алимле дарман табалмагъан ауруула. Аладан бири онкологияды. Ол адамны къайсы жеринде да болургъа болады. Аланы  барысына да халкъда «ол аман ауруу» неда «рак» дейдиле.

Адет тёреле – миллет хазнабызны байлыгъы

Газет бла байламлыкъ жюрютгенлени араларында Улбашланы Саниятды.   Ол   окъуучуларыбызгъа деп малкъар халкъны маданият хазнасыны юсюнден  материалланы  жибериучюдю. Бюгюн аладан бирин басмалайбыз.

Эрттегили халкъ жырлада тиширыуланы сыфатлары

Жашауда не заманда да аты айтылгъан эр кишини къатында аны уллу ишлеге таукел этген, жолгъа ашырып, аллына къарагъан, аны ызын жерде къалдыргъан тиширыу сюелгенди. Бизни эрттегили жырларыбызда да айтылады аллай ариуланы юслеринден.

Аслам спортчу къатышхан эришиуле

Терек шахарны «Терек Олимп» спорт арасында, Россейни сыйлы тренери Къабарты-Малкъарны физкультурасыны бла спортуну сыйлы къуллукъчусу Нургали Битоковну хурметине аталып, республикалы эришиу къуралгъанды.

Жигитни жоллары

Империалист къыралла, адам къоранчлагъа да къарамай, бир бирлерини жерлерин сыйырыргъа къаты кюрешгендиле. 1904 жылда аллай уруш Россейни бла Японияны араларында башланады. Къанлы сермешледе эки жанындан да кёп адам къорайды.

Борчларын тёлерге ашыкъмайдыла

Къабарты-Малкъарны суу эм жылыу бла жалчытхан предприятияларыны «Россети Северный Кавказ» - «Каббалкэнерго» биригиуге кёп заманны тёлемегенлери ючюн борчлары 95 процентге жетгенди. Саулай алып айтханда, биринчи ноябрьге жашау журт-коммунал мюлк бёлюм бла байламлы организацияланы 1,8 миллиард сом берликлери барды. 

Солургъа, саулукъну кючлерге да – аслам онг

Къабарты-Малкъарны курортла эм туризм министрини орунбасары Асланби Шхагапсоев ТАСС-да видеокоференция халда болгъан келир къыш солуу кезиу башланнганына аталгъан жыйылыугъа къатышханды. Анда ол республикабызны адамланы солууларын къурауда онгларыны юсюнден айтханды.

Къыралыбызны игилигине деп республиканы къошумчулулугъуну юсюнден сёлешгендиле

Къабарты-Малкъар къырал университетге кёп белгили  къонакъла  келиучюдюле. Бу  жол да Къырал Думаны депутаты, Социал политика эм  ветеранланы ишлери жаны бла комитетни келечиси  Виктория  Родина студентле бла тюбешгенди.

Миллет газетибизни къадарына къайгъырайыкъ

Хурметли жамауат!