Календарь событий

31 октября 2023

Тематикалы класс сагъатла бардыргъандыла

Нальчикни 7-чи номерли школунда от тюшюуден сакъланыугъа жораланнган юйрениуле ётгендиле.

Терен акъыллылыгъыбызны ачыкълагъан сёзле

Тышындан келип, малкъар халкъ бла танышхан жолоучула, алимле да не заманда да аны келечилерини терен акъыллылыкъларын, асыллылыкъларын, не ишни юсюнде да  ашыкъмай, оюмлап, аны алай тамамлагъанларын чертгендиле.

Жазылыу-2024

Почтагъа барыргъа унутмагъыз

Тёлюледе унутулмай сакъланырча

Мен эслей келгенден, бюгюнлюкде халкъыбызны жаш тёлюсюню  миллетибизни тарыхына, жашау турмушуна, оюнларына, жырларына бла тепсеулерине сейири уллуду. Бютюнда ала телевидение, радио неда интернет болмагъан кезиуде жаш адамла заманлары зауукълу ётерча къаллай амалланы хайырланнганларын билирге сюедиле.

Сангырау къулакъ эл бузар

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.

Анама

Анам, сенсиз кюн да мутхуз тиеди,

Ышармайды къадар да, къаш тюеди.

Ай да толу бермей манга жарыгъын,

Булутлагъа бугъады шош, акъырын.

 

Ачлыкъдан, суусапдан да болушхан айран

Бюгюнлюкде Къабарты-Малкъарда жаш адамла асламысы, ол санда бийик билимлери болгъанлада да,  эл мюлкде, къурулушда, сатыу-алыуда эм башха бёлюмледе урунадыла.   Онглары болгъанла  кеслери бир тюрлю иш башлайдыла. Биттууланы Муталифни жашы Арсен да аллайладан бириди.  Аны «Биттуевский» деген  ат бла сатылгъан айранны татымлыгъы бла эрттеден бери кенг белгилиди. Биринчи кюнден башлап  аны качествосу бузулмай келгени себепли,  алыргъа сюйгенлеге дайым къошула барады. Бюгюн мадарымлы жаш редакцияны къонагъыды.

ЮЙ ЖИЛЯН

Кёчгюнчюлюкню заманында Алма-Атагъа тюшген эдим. ГЭС-ни къурулушунда ишлейме. Юй бийчем, къагъанакъ сабий да барды, бараклада бир отоучукъда турабыз. Кюндюз ала юйде къаладыла, мен а ишге барама. Узун илипин барды. Аны бла томуроуланы жиберебиз. Аланы тюбюнде тутуп, суудан чыгъарып, быхчыгъа ётдюредиле. Анда жарып, къурулушда хайырланадыла.