Календарь событий

30 ноября 2023

Сууукъ желле апчыталмагъан эдиле аланы

Огъары Малкъарда Муртазланы Зухура кючлю устазладан бири болгъанды. Жаннетли болсун, аны жаш тёлюге салгъан къыйыны бек уллуду. Фахмулу устаз сёзге да бек уста эди: хапарлары, эсгериулери малкъар адабиятны байыкъландыргъандыла. Баллиланы Бекмурзаны жашы Ибрагимни юсюнден хапары да хар окъуучуну жюрегине жетерчады.

Къыйматлы программаны ишин эсеплегендиле

Кёп болмай Россей Федерацияны Илму эм бийик билим бериу   министерствосунда «Приоритет-2030» стратегиялы программагъа къошулургъа сюйген билим бериу организацияланы айырырча комиссияны кенгеши болгъанды. Аны чеклеринде алгъаракъдан бери анга къатышхан университетле къаллай жетишимле болдуралгъанларын да билдиргендиле.

Сугъарылгъан жерлеге къошулады

КъМР-ни Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерича, быйылгъы жыл башланнганлы   «Агропромышленный комплексни продукциясыны экспорту» регион эм  «Халкъла аралы  кооперация эм экспорт»  миллет проектлеге кёре  6,4 минг гектар чакълы жерде мелиорацияны  хайырланырча болгъанды. 

Аш-азыкъны сатыуда эсгертиуле

Социал магъаналы продуктланы жыйышдыргъанда ГОСТ-лагъа тюзетиуле кийирилгендиле. Алагъа кёре производительле энди бир орунда 9 гаккы неда 920 эм 985 миллилитр сют сатаргъа эркин тюйюлдюле, деп билдиредиле Генпрокуратураны пресс-службасында.

Жамауат келечиле тындырылгъан ишлени кёз туурада тутадыла

Жамауатны келечилери Черек районда жангыртыла тургъан жоллагъа къарагъандыла, тамамланнган ишлеге багъа бергендиле, деп билдиргендиле КъМР-ни Транспорт эмда жол мюлк министерствосуну пресс-службасындан.

Сталинградны къамасы

1943 жылда 28 ноябрьде бизни къыралны Тегеран шахарда посольствосуну юйюнде уллу конференция башланнган эди. Анда Иосиф Сталин, Франклин Рузвельт эм Уинстон Черчилль тюбешгендиле. Гитлерге къажау къауум Уллу Ата журт урушну кезиуюнде биринчи кере жыйылгъан эди. Анда этилген оноула уа Германияны хорларгъа, урушдан сора кезиулени мамырлыкъ мурдорун салыргъа себеплик этгендиле.

Адамлыгъы, ахшы ишлери да унутулмайдыла

Ёмюрледен бери да бола келгендиле, бюгюнлюкде да бардыла, мындан арысында да табыллыкъдыла халкъыны жашауун ангылап, ол не къадар иги жашар ючюн кёп къыйын салып келген адамла. Кеслерини ийменчекликлери бла этген ишлерин кёргюзтюрге сюймегенле, аны ючюн сый-даража излемегенле. Аллайладан бири Цораланы Мырзаны жашы Магомет эди.