Календарь событий

29 ноября 2023

Аланы жигитликлери унутулмагъанды

Бюгюн а биз: Огъары Чегемден Келеметланы Къаншаубийни  бла Къашхатаудан Эфендиланы Аслан-Алийни юслеринден айтыргъа сюебиз, аланы хурмет бла эсгеррирге да.

Битеу регионланы жетишимлерин бирикдирген кёрмюч

«Россей» Халкъла аралы кёрмюч-форумда къыралыбызны регионлары кеслерини жетишимлерин кёргюзтедиле. Бу деменгили проект Москвада ВДНХ-ны тийресинде Президентибиз Владимир Владимирович Путинни оноуу бла бардырылады. 

Кредитле къалай къураладыла?

Россейни Финансла министерствосу, «Моифинансы.рф» проектини чеклеринде бардыргъан «Кредит математика: кредитле къалай къуралгъанларын билейик» деген битеуроссей онлайн-марафоннга къатышыргъа чакъырады барыбызны да.

Кеслери иш къурагъанлагъа ахшы онгла

РФ-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну эмда VK платформаны бизнесге себеплик этиу онгларын  энди кеслери иш къурап къармашханла да хайырланыргъа боллукъдула. 

Ахчаны жибергенде не зат жазаргъа жарамайды?

Ахчаны бир бирге карта бла жибериу неда тёлеулени электрон амал бла этиу харкюннгю жашауубузгъа, айхай да, сингнгенди. Закон ахчаны былай ийгенде сообщение жазаргъа буюрмай эсе да, кёпле ол амалны хайырланыргъа сюедиле. Бир-бирде, ол жазылгъан ишеклик туудурса, банк ахчаны аз ёлчемде да жибериуге чек салып къояды. Аллай эсепге, бир жанындан къарагъанда, хатасыз чам неда тёлеуню юсюнден жорукълагъа келишмеген эсгертиу келтирирге да боллукъду.

Газетни тарых шартлары

Малкъар тилде чыкъгъан газетибизни тарыхы байды. 1958 жылда изданияны редколлегиясы Басманы кюнюне жоралап къабыргъа газетни да чыгъаргъанды. Аны архивде табып, байрам кюнюбюзде басмаларгъа тийишли кёребиз.  

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

«ЗАМАННЫ»- хар таулу юйюрге

Белгили жерлешибиз бла тюбешгендиле

Кёп болмай Къабарты-Малкъар къырал университетде Къырал Думаны депутаты, «Единая Россия» фракцияны башчысыны орунбасары Адальби Шхагошев студентле бла тюбешгенди. Аны право, экономики эм финансла институт бла жаш тёлю политика эм юйретиу ишни бардырыу управление къурагъандыла.  

Айлыкъ къайда уллуду?

Шёндюгю технологияла айныгъан кезиуде жангы усталыкъгъа юйреннген женгил болгъанды. Хар инсанны да жюреги сюйген, аны бла бирге уа хакъы уллу болгъан усталыкъны алыргъа онгу барды. Бу къысха статьяда уа айлыгъы уллу болгъан ишлени юслеринден айтыргъа сюеме.