Календарь событий

28 ноября 2023

«Ата-анала бла биригиулюкде ишлейбиз»

Арт кезиуде билим бериу бла байламлы тюрлю-тюрлю проектлени жашауда бардырылгъанларыны себеплигинден, мектепге дери окъутуугъа-юйретиуге да аслам эс бурула, энди республикада садикледе жерле жетиширча болгъаннга да саналады. 

Саугъа

Окъуучуларыбызны Темуккуланы Адилни энтта да бир хапары бла шагъырей этерге сюебиз. Белгилисича, иги къылыкълы, тюз адамны ёсдюралгъан, ол насыпды, аны юсюнденди бу материал да.  

 

Хорлагъанлагъа – грамотала бла майдала

«Къызыл Гедуко» ат спорт арада, Сергей Аникеевни хурметине аталып, квалификация чариш болгъанды. Анга бизни республикадан, Къарачай-Черкесден, Адыгеядан, Дагъыстандан, Москвадан эм Москва областьдан, дагъыда талай жерден 72 спортчу атлары бла къатышхандыла.

Тамата тёлюню культура, жамауат жашаугъа сингдирир мурат бла

«Единая Россияны» «Тамата тёлю» партия проекти жашауда бардырылгъанлы он жыл толгъанына аталып, Нальчикде Культура айнытыу арада къууанчлы жыйылыу болгъанды.

Къыралны биринчилигине къатышырыкъдыла

 Каспийскде грек-рим тутушуудан СКФО-ну чемпионаты бардырылгъанды, анга округну битеу регионларындан 130-гъа жууукъ гёжеф къатышхандыла.

Кавказ халкъланы байламлыкъларыны шагъатлары

 «…экспедициябыз бу къаланы узунлугъун ёнчлеген кезиуде, ол сванлыла ишлеген мекям бла тенг болгъанын ачыкълагъанбыз, алай бла уа ала экиси да бир бирге ушагъанлары баям болгъанды…», - деп жазгъандыла алимле И.Робакидзе бла Р. Харадзе.

«География диктантны» эки миллиондан аслам адам жазгъандыла

Орус география обществону «Альтаир» жаш тёлю клубуну эм Битеухалкъ фронтну жаш тёлю бёлюмюню келечилери халкъла аралы жарыкъландырыу акциягъа - «География диктантха» - къатышхандыла.

Иги бал къаллайды?

Барыбыз да билген бал болмагъанча аллай бир хайырлы затладан байды. Андан бир къашыкъда 64 калориясы барды. Бал тузладан а, ол санда фруктозадан, глюкозадан, мальтозадан эмда сахарозадан – онжети грамм. 

Дарманланы багъаларына Кимди жууаплы?

Жашауда эм магъаналы эмда керекли дарманланы багъаларына къырал контроль этеди. Ол аланы чыгъарыучу предприятияланы багъаларына чек салады, регионлада оптовый эмда розница багъаланы мардаларын тохташдырады.

Солугъанланы къоркъуусузлукъларын жалчытырча

Россейни Экономиканы айнытыу министерствосунда видеоконференция халда регионланы къыш турист кезиуге хазырлыкълары тинтилгенди. Бу жумушда эм уллу жууаплылыкъ МЧС-ге салынады, анда иш къалай тамамланылгъаныны юсюнден ведомствону Баш управлениясыны таматасыны орунбасары Сергей Воронцов билдиргенди.

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

23 ноября 2023 г.                                                    №244-ПП

г. Нальчик