Календарь событий

27 ноября 2023

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ БЕГИМИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ

Б Е Г И М И

21 ноября 2023 г.                        № 243-ПП

г. Нальчик

Эмегенле

Хар кимни да эсинде гитчелигинде эшитген жомакъла бла таурухла сакъланмай къалмайдыла. Эмегенлени юслеринден жомакъланы да манга ыннам Гочаланы Забида айтыучу эди. Ол аланы терк-терк къайтарыучусу да эсимдеди. Сабийликде хар затны да башхаракъ сезесе. Халкъыбызны аллай таурухлары бла жомакълары да сени бир сейир дуниягъа алып кете эдиле. Ма бу жомакъ анга юлгюдю.

Солугъанлагъа таплыкъгъа

Туристлеге таплыкъгъа тау-лыжа сезоннга РЖД мультимодальный маршрутла жарашдыргъанды, алагъа кёре Минги таугъа «бир» билетни системасы бла барыргъа боллукъду, деп билдиредиле республиканы Курортла эм туризм министерствосундан.

Магъаданны тёрт кере депутаты

Тёбен Чегемден Гочияланы Ибрагимни умуту  алгъа башха эди. Элде школну бошап,  шофёр усталыкъ алгъандан сора,  аскерге барып, инсан борчун толтуруп къайтады. Андан сора туугъан элинден кенгде узакъ кюнчыгъышха ишлерге кетеди. Мындан ары онеки минг километр барды. Москвадан ары самолёт сегиз сагъат  учады.

«Хар ашарыкъны хайырланыууну кесини жашырынлыкълары барды»

 Бусагъатда ахырысы бла да эт ашамагъанланы саны ёсюп барады. Ол игимиди, аманмыды? Аны юсюнден врач Мокъаланы Зухура бла ушакъ этгенбиз.

 

Магъаналы сермешле бюгюн ётерикдиле

Орта кюн Нальчикде «Гладиатор» спорт комплексде къатыш единоборстволадан СССР-ни боксдан спорт устасы Зокаланы Артурну хурметине жораланып бардырылгъан II Битеуроссей турнир башланнганды. 

Документле

Къабарты-Малкъар Республиканы Парламентинде Жаш тёлю палатасында келечиликни болжалдан алгъа тохтатыуну юсюнден

 

Документлени МФЦ-да алыргъа боллукъду

Къырал эмда муниципал жумушланы бирикген порталында («Госуслуги») кёп тюрлю документни электрон тюрлюсюн алыргъа боллукъду: справкала, шагъатлыкъ къагъытла, выпискала… Бу амал женгилди, адамлагъа тапды, къырал учреждениялагъа барып айланмазгъа да керек тюйюлдю. Алай документни цифралы халда алып, ызы бла къагъытха чыгъарсанг, аны юридический жаны бла кючю болмайды – ол жаланда электрон тюрлюсюнде болады. Башха амал а бармыды? Аны юсюнден КъМР-де МФЦ-да айтхандыла.

Билимлиги бла табылгъан ыспас

Наршауланы Абдул-Керимни жашы Хажи-Мусса къыркъ жылгъа жууукъ заманны Тёбен Чегемни больницасыны невропатолог, терапевт болуп ишлегенди.  Врачланы арасында республикада,Чегем районда аны танымагъан, хурмет этмеген хазна адам болмагъанды. Тутхан ишини эбин тийшлисича билгенин ангылап, Наршау улугъа бар саулугъуна къаратыргъа деп кёп белгили врачла окъуна шахардан  ол ишлеген больницагъа ашырып тургъандыла саусузланы.

"Эльбрус" курорт Шимал Кавказда алчылыкъны тутады

Шимал Кавказда лыжала бла учхан тау курортланы ичинде Элбрус биринчи жерни алгъанды. Аны юсюнден Кавказ.РФ.биригиуню пресс-службасы билдиреди.     

Газет хар юйюрге игилик келтирликди

Хурметли жамауат!