Календарь событий

26 ноября 2023

Ала ёмюрлюк къыйматланы тюшюргендиле жюреклеге

Бу материалда хурметли эгечибиз Махийланы Азиза Къабарты-Малкъарда кеси заманларында ишлеген орус устазланы эсибизге салады. Бу эсгериуле алгъын жыллада чыкъгъан газетлени бетлеринде сакъланнгандыла, бюгюн а ала бла шагъырей болуу бизге керти да хычыуун кёрюнеди.