Календарь событий

25 ноября 2023

Гюлюйланы Тамерлан – къыралны биринчилигини чемпиону

Майкопда он кюнню ичинде ауур атлетикадан Россейни биринчилиги бардырылгъанды. Анга къыралны 56 субъектинден бла Беларусьдан 550-ден аслам гёжеф къатышхандыла, ала  эки жыл санда сынашхандыла: 18 жылгъа дери эм 19-20 жыл. Эришгенлени араларында Элбрус районну Олимпиада резервли спорт школундан Гюлюйланы Тамерлан да болгъанды.

Иш уста болургъа итинеди

Бизни университетибизни социал-гуманитар институтунда «жаш тёлю бла ишни къурау» деген ызгъа кёре окъутуп башлагъанлы алай кёп заман озмагъан эсе да, жашларыбызны бла къызларыбызны арасында аны сайлап, ол жаны бла билим алгъанларыбыз аз тюйюлдюле.

Эл мюлк техника жангыртылады

Къабарты-Малкъарда аграр бёлюмде уруннганла быйыл 171 жангы техника къоллу болгъандыла. Регионну Эл мюлк министерствосундан билдиргенлерине кёре  ол былтырны кёрюмдюсю бла тенглешдиргенде,  ючден бирине асламды.

Саулукълу жашауну бир къауум жоругъу

Белгилисича, кюнню болумуна кёре, жыл санлары жетгенлени къан тамырларыны басымлары кётюрюле эм энишге тюше туруучуду. Басымны бир халда тутаргъа жарарыкъ амалланы табар мурат бла, биз ара федерал информагентстволадан алып хазырлагъан билдириулени басмалайбыз. 

Чекленнген онглары болгъанлагъа таплыкъгъа

Къабарты-Малкъарда, биринчи болуп, къулакълары осал эшитген адамлагъа аттестацияны сангырау тиширыу ётгенди, алай бла регионда белгилени тилинде экскурсияланы бардырыргъа амал чыкъгъанды. Республикада чекленнген онглары болгъан адамлагъа тынчлыкълы къошакъ онгла къураладыла.

«Тишлени болумлары бизни ашыбыз-сууубуз бла байламлыды»

Тишлери тюшген адамгъа бир инсан да  ариуду деп айтырыкъ тюйюлдю.  Ариулукъ,  чырайлыкъ излегенле стоматология клиникалагъа жюрюгенлей турадыла. Тишлени къалай сакъларгъа  боллукъду?  Бу соруугъа жууап стоматолог Чыгырланы Халис  бергенди.

Ток бла тынгылы жалчытырча

Кёп  болмай «Россети Северный Кавказ»- «Каббалкэнерго» биригиуню келечилери «Водозабор» подстанцияны бир къауум  оборудованиясын жангыртхандыла.

Ишлени кезиуюнде специалистле  110/6 кВ кюч берген трансформаторну  6,3 башлап 10 Мвт. берирчасына   алышындыргъандыла.

Миллет проектни жашауда бардырыугъа тёрт жылгъа 4,5 миллиард сом бёлюннгенди

Ахыр тёрт жылны ичинде Къабарты-Малкъар «Саулукъ сакълау» миллет проектни алты федерал проектине къатышады. Былтырдан башлап «Медицинаны биринчи бёлюмюн тынгылы жангыртыу» программа да миллет проектлеге къошулгъанды. Аны юсюнден КъМР-ни Парламентини жыйылыуунда «правительстволу сагъатда» саулукъ сакълау министр Рустам Калибатов айтхан эди.