Календарь событий

24 ноября 2023

Кеч табылгъан насып

Аскербий бла Зарият бир элде туугъандыла, ёсгендиле, жашагъандыла. Жашагъандыла десек да, Аллахха шукур, бюгюнлюкде да сау-саламатдыла. Жыл санларын айтханда, алтмышдан атлап тебирегенди. Алай, жарсыугъа, юйюр къурамагъандыла. Кеслери жангыз бирер юйде, бир орамда турадыла.

Иш кёллюлюгю бла атын къыралыбызны тарыхына алтын харфла бла жазгъанды

Элли жыл мындан алгъа СССР-ни Баш Советини президиумуну Указы  бла таулу халкъны жигер къызы  Яникойну сыйлы инсаны Уммайланы Хусейинни къызы Фазийка иш кёллюлюгю ючюн Ленинни ордени бла экинчи кере саугъаланнганды, аны бла бирге анга Социалист Урунууну Жигитини алтын жулдузу да берилгенди. Алгъыннгы Совет къыралны эм сыйлы саугъасына тийишли болгъанында Фазийкагъа жаланда 35 жыл толгъан эди. 

Документле

УКАЗ 

ГЛАВЫ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Сюйген ишине берилген инсан

Милицияны майору Тохаланы Абдуллахха Хушто-Сыртны аягъында Чегем чучхурлагъа баргъан таргъа кирген жерде орналгъан «Тарны иеси» деген ашханасында тюбегенбиз. Ол аны жашлары бла бирге ариу, суу ташланы сайлап алай къалагъанлы 15 жылгъа жууукълашханды. Ичине кирсенг да,  аламатды, алгъын таулу адамны   жашаууну юсюнден билдирген сейир затла турадыла аны къабыргъаларында.

«Мыдых болуп тургъандан эсе, жаннган игиди»

Элбрус райондан Геккиланы Таукъан ауур атлетикада жетишимлери бла белгилиди. Профессионал халда кюрешиу адамдан кюч-къарыу, чыныгъыу, уллу тёзюмлюлюк бла итиниулюк излейди. Таукъанны жашау жолу уа анга юлгюдю.

ГЭС-ле къышха хазырдыла

«РусГидро» компанияны Къабарты-Малкъарда бёлюмю келир къыш кезиуде чырмаусуз ишлерге хазыр болгъанына шагъатха тийишли паспорт алгъанды. 

Чай огъесе кофе?

Адамла бек сюйген затладан биридиле была экиси да. Кёбюсюнде ол алада кофеин болгъаны бла байламлыды. Ол а адамны санын, чархын тирилтген затды. Саулукъгъа хайыры уа болурму аны?

Юч жаш – юч жол

Хамит бла Айшат юйюр къурагъанларында, таматаладан бири: «Туугъанла да жаш болсунла, элибизге да баш болсунла!»- деп, алгъыш этген эди. Биринчи жашлары  Аслан болду, экинчилери - Осман, ючюнчюлери – Хасан.

Келишим этерге унутмагъыз

Юй неда фатар къоллу болгъан инсан ток бла жалчытыучу компания бла да келишим этерге керекди. Ол борчну иеликге тохташхандан сора отуз кюнню ичинде тамамларгъа тийишлиди, деп билдиргендиле «Каббалкэнерго» компанияны пресс-службасындан.

«ЗАМАННЫ»-хар таулу юйюрге

Хурметли шуёхла!