Календарь событий

23 ноября 2023

Улоуну мияласын жууучу

Жыл сайын къыш жууукълашып башлагъанлай бла автомашиналары болгъанла, бютюнда эсли водительле, анга хазырланып башлаучудула. Ала техниканы чархларын алышындырыргъа керекдиле, башха затларына да эс бурургъа борчлудула. Дагъыда машинаны мияласын жуугъан сууну тёгюп, аны орунуна бузламаучу тюрлюсюн къуяргъа тийишлиди. Роспотребнадзорну Къабарты-Малкъарда управлениясыны специалистлери аны къалай сайларгъа кереклисин, къайда алыргъа жарагъанын да ангылатхандыла.

Тарыхны билиу – шуёхлукъ байламлыкълагъа себеплик

«Социо-маданият проектлеге болушлукъ этиу эм айнытыу «Мирт» ара» коммерциялы болмагъан организацияны башламчылыгъы бла Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында, 115-чи атлары дивизияны тарыхына жораланып, кишиликни регионла аралы дерси къуралгъанды. Анга «Биринчилени къымылдауларыны» Къабарты-Малкъарда бла Ростов областьны Мартыновский районунда бёлюмлерини келечилери чакъырылгъандыла, дерс онлайн халда ётгенди.

 

БИЙИК ДАРАЖАЛЫ КЪОНАКЪБАЙЛЫКЪ

Бу жол а мени жолгъа атландыргъан къарындашымы жашы Ибрагим эди. Ол юй бийчеси, юч къызы бла да бара, мени да биргелерине чакъыргъанды.

Хар иш – кеси заманында

Бусагъатда жашау ашыгъышлы халда озгъаны себепли бизге къауум ишни бир жолгъа тамамларгъа тюшеди. Ишчи нёгеринг бла ушакълашыргъа, иш бла байламлы жазыуланы этерге, тенг къызынга соцсетьледе  жууапла берирге – хар затны да бир жолгъа тындырыргъа юйреннгенбиз.

Жууаланы хайырлылыкълары адамгъа хайыры эмда хатасы

Шампиньон деп жууаланы бир тюрлюсюне айтадыла. Аны кёп ашлагъа къошадыла, алайлай, биширип неда къуууруп да хайырланадыла. Арт кезиуледе бу затланы бизде ашханалада да шишликча къуууруп бередиле. Аланы да кёпле сюйюп аладыла. Бу жууаны хайырыны эмда хатасыны юсюнден врач-эндокринолог, медицина илмуланы кандидаты Елена Сюракшина айтханды:

Жашаууну асламысын илмуну айнытыргъа жоралагъанды

Тюрколог, къарачай-малкъар тил билимни   айнытыугъа уллу къыйын салгъан алим, филология илмуланы  доктору, профессор Гузеланы Магомедни жашы Жамалгъа 82 жыл  толады. Аны бла байламлы   филология илмуланы доктору, профессор Кетенчиланы Мусса бла филология илмуланы кандидаты, доцент  Апполаны Алим хазырлагъан материалны басмаларгъа тийишли   кё-ребиз.

Туристлени санына къошула барырча

Арт жыллада Шимал Кавказда, ол санда Къабарты-Малкъарда солургъа сюйгенлени санына танг къошула барады. Сёз ючюн,  быйыл жайда  былтырдан эсе 25 процентге кёп адам келгенди.   Тюзюн айтханда, юч айны ичинде регионну 600 минг турист жокълагъанды. Сегиз айгъа уа къонакъланы саны 1,1 миллионнга жетгенди. Аладан танг кесеги неда 740 минги Элбрус курортда кечиннгендиле.  

Миллет газетибизни сансыз этмейик

 Хурметли жамауат!