Календарь событий

22 ноября 2023

Тюнгюлмей жашау этерге онгла бардыла

Бизни не зат насыплы этеди? Депрессия (тюнгюлюу) нек жайылып барады? Аны юсюнден врач Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

 

ЖИГИТЛИК ЖОЛЛАНЫ ЭСГЕРЕ

 «Жигитликге къайда да жер барды», – деген сёз жюрюйдю эрттеден да. Къарачай-малкъар жигитлик жырланы алгъанда, баям, «Къарча» энчи жерде турады. «Къарачайны атасы» деп атагъанды халкъы жакъчы уланына. Ол XVI ёмюрде жашагъанды деп, алай тохташдырадыла алимле.

 

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  «Заман» миллетибизни жангыз газетиди. Аны бетлеринде малкъар халкъны маданиятыны, тарыхыны, бюгюннгю жашаууну, белгили адамларыны, жетишимлерини эмда жарсыуларыны юсюнден басмаланнган материалланы сиз бир башха изданияда табаллыкъ тюйюлсюз.

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жолланы тапландырыуда айырмалыла

Кёп болмай Москвада «Транспортну ыйыгъы-2023» деген халкъла аралы кёрмюч-форумда Шимал Кавказдан  Къабарты-Малкъар бла    Чечен республикала  «Къоркъуусуз эм тынгылы автомобиль жолла» миллет проектни жетишимли бардыргъанлары ючюн  саугъаланнгандыла.

Дунияны бла инсанны бирлигине ийнаныу бла

Къазахлы къарындашыбыз, жазыучу, жамауат-политика къуллукъчу, профессор Роллан Сейсенбаев Къайсынны иги таныгъанды. Аны бла байламлы энчи эсгериулерин, сагъышларын ол аламат тизгинлеринде ачыкълагъанды. Шуёхлукъну жылыуундан, таза сезимледен жаратылгъан ол магъаналы тизгинле бизге бюгюнлюкде бек сыйлыдыла, ала керти жан жууукълукъну шагъатларыча, маданиятыбызны тарыхыны бир бетин къурайдыла. Алайды да окъуучуларыбызны Роллан Шакеновични закий философ-поэт бла байламлы эсгериу ишин эсге салыргъа чакъырабыз. Ол кеси да аны 2017 жылда жазгъан эди.

 

Кесигизни алдатдырып къоймагъыз

Коммунал службадан келгенме деген хар кимге да эшикни ачаргъа ашыкъмагъыз. Ол адам хыйлачы болургъа боллукъду.

Хыйлачылагъа алданмагъыз

«Кесинг артха сёлеш» онлайн-проектни чеклеринде «Жалгъан лотереяла эмда оюнла: хыйлачылыкъны къалай ачыкъларгъа эмда кесинги алдатмазгъа» деген вебинар ётерикди. Анда информациялы технологияланы департаментини, МВД-ны, «Роскачествону» эмда битеуроссей къырал лотереяладан бирини келечилери бу ишде энчиликлени эмда хыйлачыла къаллай амалланы хайырланнганларыны юсюнден хапарларыкъдыла.

Череклени жагъаларын тазаларыкъдыла

Запад-Каспий суу управленияны кезиулю кенгеши кёп болмай Нальчикде ётгенди. Ары келгенлеге республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Сергей Говоров салам берип, ал сёзюн айтханды. Жыйылыугъа федерал, регион эмда жер-жерли власть органланы, илму-излем учрежденияланы, жамауат организацияланы келечилери къатышхандыла.