Календарь событий

21 ноября 2023

Келсенг, кёрюрсе…

Булутла ичинде келебиз самолётда. Тёгерек – акъ, анда-мында булутла ичинден чууакъ кёкню журунлары кёрюнедиле. Артда уа узакъда бир къызаргъан жарыкъ келеди да, билесе, кюннге, кёкню жети къатысына да жууукъда болгъанынгы. Сора этесе кишиге эшитилмеген тилеклеринги, узпкъ тюйюлбюз Аллахдана, ала кёп бармай, жетерикдиле анга деп.

Газны хайырланыугъа сакъ болугъуз!

Къышда юйледе от тюшюуну баш сылтауларындан бири – газ бла ишлеген приборланы тапсыз хайырланыуду. Адамла тийишли жорукъланы сансыз этедиле, колонкаланы бла котёлланы бек къаты ишлетедиле, аны ючюн а ала не бузуладыла неда от саладыла. 

Дарманла бла хайырланыргъа ашыкъмай…

Ауругъандан сора дарманла ичсек, саныбызгъа – чархыбызгъа бек уллу хата тюшюребиз. Хау, ауругъаныбыз кетеди,алай башха  жерибиз къыйнап башлайды. Аурумаз ючюн а ашыбызны тап къураргъа керекбиз. Ашагъан ашыбыз, татыулу болгъандан сора да, саулугъубузну къорууларгъа болушхан кёп тюрлю витаминледен толу болургъа керегин барыбыз да билебиз.

Газет миллетни къыраллыгъыны бир белгисиди

Хурметли жамауат!  

Бийикликлеге жетер ючюн, чурумладан къоркъмазгъа

Инсан тутхан ишинде жетишимли болур ючюн не этерге керекди? Аны юсюнден кёп тюрлю семинарла бардырыладыла, психология тинтиуле этиледиле. Аланы мурдорлары уа къыйын болмагъан жорукъладыла. Алай бла бек алгъа, инсан ахчаны угъай, тутхан ишин сюйседи. Былайда сёз 9-дан 18:00 сагъатха дери ишчи кюн къачан тауусулады деп сакълап  урунууну юсюнден бармайды. Баш магъана – кёбюрек, хайырлыракъ, игирек ишлеудеди. Бу сёзлени магъаналары инсан ишини 80 процентинден ырахатлыкъ табаргъа кереклисиндеди, къалгъан 20 проценти уа этерге борчлу болгъан жумушладан къуралады.

Къырал налогла къалай жыйылгъанларына кёре айныйды

Будайланы Исмайылны жашы Расул   РФ-ни Налог службасыны КъМР-де Управлениясыны таматасыны орунбасарады. Ол РФ-ни къырал граждан службаны 1-чи класслы кенгешчисиди, «КъМР-ни сыйлы экономисти» атха тийишли кёрюлгенди. Биз аны бла налог органлада жангычылыкъланы, бизнесге этилген женгилликлени юслеринден ушакъ бардыргъанбыз.

«Юйюр – ол адамны жашауунда таянчагъыды»

Бюгюнлюкде жаш тёлюбюз, алгъа таукел къарай, бирсиледен артха къалмай, бютюн жетишимли, айырмалы болгъанлары бизни барыбызны да кёллендиреди. Аллайларыбыз бар къадарда, миллетибиз не жаны бла да айныгъанлай турур деген ышаныулукъ сезимибиз да кючленеди. Ала къыралыбызны жер-жерлеринде билим ала, юлгюге тийишли бола окъугъанлары ючюн да хурмет этеригинг келеди.