Календарь событий

20 ноября 2023

Къарабекни туудукълары

Тукъумда жюрюген хапаргъа кёре  Жашуулары Малкъарда Кърымдан келген Къарабек деген кишиден жайылгъандыла. Иш а былай болгъанды.

Талпыныулукъ ышанлары аны алгъа элтедиле

 Быйыл Къабарты-Малкъар къырал университетни колледжлерини бла институтларыны  башха-башха бёлюмлерин къызыл дипломлагъа бошагъанланы саны 600 чыкълы адам болгъанды. Аланы арасында уа «Ата журтлу филология»   ызны орус тил эмда битеулю тил билим бёлюмюню  магистратурасын жетишимли тауусхан Баразланы Танзиля да барды.

Сарыуу келип къыйналса адам…

Элли жылдан атлагъанланы асламысы сарыулары келип къыйналады. Нек болады алай? Не этерге боллукъду? Бу сорууланы юсюнден врач – терапевт Бёзюланы Жамиля бла ушакъ этгенбиз.

Сылтауу уллу кёллюлюкдеди

Миллет сезим… Анга бизни ата-бабаларыбыз къачан да энчи магъана бере жашагъандыла.  Ол хар халкъны да тутуругъуду дерге боллукъду. Алай бюгюнлюкде биз анга эс бёлмей башлагъанча кёрюнеди. Бютюнда ол затны жаш адамла, жаш юйюрле сансыз этгенча кёрюнеди. Аны баш сылтауу уа, мен ангылагъандан, юйюрлеринде заманында ата-ана алагъа кёп затны тийишлисича ангылатмагъанларындады.

Дерсле къайсы тилде берилселе, тапды?

Ёз тилинде эркин сёлешиу хар инсаннга да магъаналыды. Алай жылдан-жылгъа ол адамлагъа бютюн къыйын бола баргъанчады. Ана тиллени сакълар муратда къырал, регион даражада да мадарла этиледиле. Алгъаракълада уа мектепледе башланнган класслада битеу дерслени ана тилледе берирге деген башламчылыкъ чыкъгъан эди. Ол сабийлеге тиллерин тынгылы билирге болушуругъу хакъды, алай толусунлай ана тиллеге кёчюу тюзмюдю. Аны юсюнден башха-башха жерледе жашагъан газет окъуучуларыбыздан соргъанбыз.

Федерал бюджет ахыргъы окъулууда къабыл кёрюлгенди

«Единая Россия» федерал бюджетге экономика эм социал магъаналы соруула кийирилирлерин жалчытханды. Къырал ахча Президентни буйрукъларын эм партияны халкъ программасын тамамлаугъа къоратыллыкъды.

«Заманны» къадарына уллу кёллю болмайыкъ

Хурметли жамауат!