Календарь событий

19 ноября 2023

Ётгюрлюгю, адеплиги бла да юлгюлю

Ётгюрлюк, жигитлилик, адамланы къыйынлыкъдан сакъларгъа керек болгъанда къоркъа билмеу – ма аладыла чынтты къутхарыучуну шартлары. Экинчи номерли от ёчюлтюу-къутхарыу бёлюмню башчысы ич службаны капитаны Шауаланы Азаматда бу ышанла барысы да бардыла.   

Маданиятха жууукълашдырыу

15  ноябрьде Малкъар  къырал драма театрда  бардырылгъан  концертге жаш тёлюню  тюбешиую  десек тюзюрек болур.  Ары  Нальчикдеги автобиль-жол  колледжни бла Герпегежни мектебини окъуучулары келген эдиле.