Календарь событий

18 ноября 2023

Устазны мамыр эмда аскер жоллары

Ата журтубузгъа жау чапханда, аны  къорууларгъа кетген мингле бла таулу жашладан бири Быллымдан Ахматланы Пашаны уланы Ханапий  болгъанды.

Иш табаргъа ахчаны къалай алыргъа боллукъду?

Социал контракт деп ишсиз къалгъан адамгъа эм аны юйюрюне болушлукъ бериу амалгъа айтадыла. Къырал аны бла къыйын жашау болумгъа тюшген инсанлагъа билеклик этеди, алагъа аш-азыкъ, дарманла, юс кийимле сатып алыргъа, бизнес ачаргъа, жангы усталыкъгъа окъургъа болушады, кесини къарыууна ийнаныргъа, базыныргъа онг береди.

Усталыгъында ёсерге сабийле кёллендиредиле

Элеккуланы Наталья Тырныауузну 3-чю мектебини школгъа дери билим бериу бёлюмюнде ишлегенли 25 жылдан атлагъанды. Нёгерлери анга бийик усталыгъы, сабийлени юйретиуге чыгъармачылыкъ кёзден къарагъаны, проект ишде эм билим бериуде уллу сынамы ючюн ыспас этедиле. Наталья Николаевнада юйреннген балала тиридиле, жангы билимге ачыкъдыла, низамлыдыла, школ жашаугъа хазырдыла. Учреждение «Юлгюлю сабий сад» деген битеуроссей конкурсда хорлагъанланы санына киргенинде аны къыйыны да уллуду.

Халкъыбызны атын айтдыра келгенле

Халкъыбыз окъуу, билим жаны бла, жашауда тирнек этгени бла да, бир миллетден артха къалмайды, алгъа бармай эсе. Бюгюнлюкде тиширыуларыбызны алсакъ, ала не жаны бла да эр кишилерибизден артха къалмайдыла. Бу шартланы юсюнден кесини оюму бла бизни штатда болмагъан корреспондентибиз Мызыланы Мухажир шагъырей этеди.

Хата неден чыгъады?

Элбрус районда регионла аралы колледжни  окъуучулары «Россейни сабийлери -2023» ведомствола аралы  ангылатыу жумушлагъа къатышхандыла. Ала бла тюбешиуге право низамны сакълаучула келгендиле.

Жигит аскерчилеге баш ура

Росгвардияны Черек районда ведомстводан тышында къалауурлары «Эсде тутууну сакълай» битеуроссей акциягъа къатышхандыла, деп билдиргендиле бизге кюч ведомстводан. Ала Къашхатауда Уллу Ата журт урушда жан берген жигитлени хурметине ишленнген эсгертмени эмда аны тийресин тапландыргъандыла. 

Минги тау къачан уянырыкъды?

 Россейде  Камчаткада бла Сахалинде иги кесек вулкан таула болгъанларын кёпле биледиле.  Болсада Европада  эм уллугъа бла  къоркъуулугъа  Минги тауну да санаргъа боллукъду. Ол  Везувий,  Этна,  Стромболи таула бла байламлы болгъанын унутургъа жарамайды.  Ала жер теберге къоркъуулу жерде Евразия бла Африка  плитала бирге къошулгъан ызда орналадыла.