Календарь событий

17 ноября 2023

Жаш тёлю политикагъа аслам эс бёлюнеди

«Регион для молодых» деген федерал программаны чеклеринде кёп болмай Къашхатауда жаш тёлю ара ачылгъанды. Энтта аллай бири Нарткъала шахарда да  боллукъду, деп билдириледи КъМР-ни Башчысы Казбек Коковну телеграм-каналында.

Сангырау къулакъ эл бузар

Сейирди жашау дегенинг, билмей, сунмай тургъанлай аз тюрлю затха тюбеп къалмайса. Бу хапарымда кесим шагъат болгъан бир ишни юсюнден айтайым.

«Медицина иш тюйюлдю, ол жашауумду»

Бийик категориялы врач кардиолог-реаниматолог   Жанхотланы Энверни къызы Фатима КъМР-ни Кардиология диспансеринде ишлеп,  кёплени жанларын сакълагъанды, саулукълу жашаугъа къайтаргъанды. Аны бла бирге уа жаш врачланы юйретип, алагъа билимин, сынауун да аямай береди.

Санланы тыйгъычсыз ишлетирге жарагъан амалла

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам бир кюннге тёрт минг атлам этерге керекди неда эки юч километрни  айланса игиди. Ол амалла адамны санларын  къурушмазгъа, чархын, ичин тап ишлетирге иги себеплик бередиле. Жарсыугъа, ала бла хар инсан да бирча хайырланмайды…

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Туризмни айнытыргъа билимли адамла керекдиле

Къабарты-Малкъарны Жамауат палатасында регионда туризм къалай айныгъанын сюзгендиле. Жыйылыугъа курортла эм туризм министрни орунбасары Шауаланы Ислам, «Кавказ.РФ» обществону генеральный директоруну орунбасары Беккаланы Хыйса, Элбрус районну администрациясыны башчысыны орунбасары Марат Салихов, «Бызынгы» альпинист лагерьни директору Аналаны Алий къатышхандыла.

 

Экспортну айнытыугъа салыннган къыйын туура этилгенди

Россейни Экспорт арасы къыралда бардырылгъан «Халкъла аралы кооперация эмда экспорт» деген миллет проектни быйыл ал он айны ичинде эсеплерин чыгъаргъанды, деп билдиргендиле КъМР-ни Экономиканы айнытыу министерствосуну пресс-службасындан.

ЖКХ жумушла - бир приложенияда

Кёп фатарлы юйледе жашагъанлагъа таплыкъгъа деп «Госуслуги.Дом» сервис жарашдырылгъанды. Аны хайыры бла коммунал жумушла ючюн бир приложенияда тёлерге боллукъду

«Заманны»-хар таулу юйюрге

Хурметли жамауат!