Календарь событий

16 ноября 2023

Бийик усталыкъларыны, эсеби - хорламла

Дунияны универсал сермешден чемпионатында республикабызны келечилери юч алтын, юч кюмюш эмда эки доммакъ майдал къытхандыла.

Къырым ханны саугъасы

Бурун заманладан бери журтубузгъа жау аскерле чабыууллукъ эте тургъандыла. Бирлери жерибизни сыйырыргъа кюрешгендиле, башхалары уа адамыбызны жесирге алыргъа, малыбызгъа, мюлкюбюзге ие болургъа кюсегендиле. Болсада ала умутларын толтуралмагъандыла.

Эки спортчубуз да – алчы жерледе

Аскер искусстволаны Москвада арасында Совет Союзну Жигити генерал-майор Г.Н. Зайцевни аты бла каратени бир тюрлюсюнден «Хорларгъа эм къайтыргъа» деген чакъырыу бла эришиу къуралгъанды.

Симферопольдан – майдалла бла

Симферопольда каратеден «Кубок ТЭС» деген аты бла битеуроссей эришиу бардырылгъанды, анга 11 къыралдан спортчула къатышхандыла.

Локияланы Жамболатда – «алтын»

Сергей Миронович Кировну хурметине аталып Киров шахарда грек-рим тутушуудан битеуроссей эришиу бардырылгъанды. 

Бёрю къолда тюбешиу

...Акъла тау эллени алгъан кюнлени биринде Къалмукъ, ат арбасыны кюбюрюн къургъакъ отунладан толтуруп, юсюне уа эки чыккыр бишлакъ да салып, Нальчик базаргъа бара эди. Жанында уа - ана­сы олтуруп.

Сабийлени кёллендирирге муратлыдыла

«Единая Россия» «Батырлыкъны оруну» битероссей  жандауурлукъ ишни башлагъанды. Ол саулукълары осал  сабийлеге кёп заманны кеслерине бакъдыргъан кезиуде,  неда ауур медицина жумушладан ётген заманда кёллендирир мурат бла къуралгъанды.

Жерлени категориялары: къайсын къалай хайырланыргъа жарайды

Бизни къыралда жерлени бары да талай категориялагъа бёлюнедиле. Жер кодексни 7 статьясына тийишлиликде ала ма быладыла:

АЛГЪЫН ЗАМАНЛАДА ТАУЛУЛА НЕ КИЙГЕНДИЛЕ?

Бизни ата-бабаларыбыз эртте заманлада эирши кийиннген сунадыла кёпле. Ала уа ариулукъну бизден эсе бек да, тюз да ангылагъандыла. Ол затны биз эски суратлада кёрюрге боллукъбуз. Эслеймисиз, къаллай омакъ адамла, къаллай ариу бетле къарайдыла бизге аладан?