Календарь событий

15 ноября 2023

Бёрю къолда тюбешиу

Гуртуланы Эльдар бизни фахмулу жазыучуларыбыздан бири болгъанды. Аны хапарларын газетибизде бере-бере тургъанбыз эмда окъуучуларыбыздан ыразылыкъ да тапханбыз. Бюгюн да хапарларындан бири бла шагъырей этерге сюебиз.

Жолла омакъ эм къоркъуусуз болурча

Нальчикде беш жылны ичинде жюз километр чакълы жол жангыртыллыкъды.  Ол санда экинчи жылда  2-чи Таман Дивизияны, Чернышевский, Осетин, Малкъар,  Байсултан улу, Карашаев, Жабаги Казаноко, Тенгизов, Абидов, Мусука улу, Ингуш, Юность эм Тепличный орамлагъа тынгылы ремонт  этилликди. 

Узакъ ёмюр жашауну бир амалы

Белгили россейли врачланы айтханларына кёре, адам кюлгенде, «насыпны гормонлары» уянадыла, шаугютлерини сексен тюрлюсю ишлеп башлайдыла, къаныны жюрюгени игиленеди, жюрегин бийлеп тургъан къайгъы кетеди. 

Элбрусха сюймеклигин суратларында кёргюзтгенди

Кавказгъа солургъа  неда илму жумушла бла келгенле тауланы деменгилиликлерине, табийгъатны ариулугъуна сейир этмей къоймагъандыла. Аланы чыгъармаларында уа энчи жерни Элбрус алгъанды. 

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Документле

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Жолчула къышха сакъдыла

Шимал Кавказда жоллагъа къарагъан «Кавказ» управление къыш сууукълада къалай ишлеригин Къарачай-Черкесде юйретиуле барып туура этгенди. Аны эмда подряд организацияланы келечилери жолгъа чыгъып, аны къардан бла буздан техника бла къалай тазаларыкъларын, бузкъаудан болмазча не зат этериклерин да кёргюзтгендиле.

Ишден кетгенде эркинликлеригиз бузулмазча

Инсан ишинден кеси ыразылыгъы бла чыгъа эсе, ол оноууну юсюнден иш бла жалчытхан организациягъа кетерини аллында бек аздан эки ыйыкъдан алгъа билдирирге керекди. Бу болжал адам заявленияны берген кюнюнден башлап, ол отпуск неда больничныйде эсе да, саналып башлайды. Белгиленнген заманны ичинде ол ишин бардырыргъа тийишлиди. Инсан эки ыйыкъны ишлерге унамай эсе, организация анга ол заманны сылтаусуз келмегенча «прогулла» жазаргъа эм аны ишден кеси ыразылыгъы бла угъай, жорукъланы бузгъанча чыгъарыргъа боллукъду.

Сабийле токну аяргъа юйреннгендиле

РусГидрону Къабарты-Малкъарда бёлюмюню специалистлери, школчулагъа деп Маданият айнытыу арада дерс бардыргъандыла.

Уллайгъанлагъа – кёбейтилген пенсия

80 жыллары толгъан адамлагъа къыралны жанындан болушлукъ талай жаны бла этиледи, ол санда аланы пенсияларыны страховой кесеклери кёбейтилип тёленеди. 

Алгъа кёл, артда уа театр

«Трек» кёлню жанында Жашил театрны тарыхыны юсюнден Къабарты-Малкъарны Курортла эм туризм министерствосуну телеграмм-каналында эсгертгендиле.

Жангыз газетибизге себеплик этейик

Хурметли жамауат!